Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 09.11.2016 16:08  //  aktualizácia: 19.12.2016 13:28  //  zobrazené: 104

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2016

číslo: 02/MOZ/2016  |  dátum konania: 02.11.2016  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Močenku mimo plánu práce v roku 2016
zo dňa 02. 11. 2016

 

 

Uznesenie č. 1. –II./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp
za overovateľov zápisnice:
ng. Ernesta Vereša, Ing. Mareka Mesároša
b/ určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

Uznesenie č. 2. – II./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami, doplnenie programu v bode 3. o bod 3.2: Žiadosť o NFP z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4 Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, výzva z opatrenia 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, aktivita A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Spoluúčasť verejného sektora je 5% vlastných zdrojov.

 

Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Žiadosť o NFP v rámci programu INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko
s projektom „Sv. Kliment otvára brány – budovanie kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda“
a spoluúčasť pri realizácii projektu s výškou maximálneho celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje  9 281,34 eur.

 

Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Žiadosť o NFP z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4 Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, výzva z opatrenia 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, aktivita A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Spoluúčasť verejného sektora je 5% vlastných zdrojov.

 

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 02.11.2016

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top