Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 30.06.2017 11:11  //  aktualizácia: 03.07.2017 08:06  //  zobrazené: 30

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2017 zo dňa 26.06.2017

číslo: 02/MOZ/2017  |  dátum konania: 26.06.2017  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce
v roku 2017 konaného dňa 26. 06. 2017

 

 

Uznesenie č. 1 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Andrea Benková
za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Stanislava Šimka

určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0

 

Uznesenie č. 2 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania tak, ako bol predložený.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán  v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok“.

schvaľuje
výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 937 848,74 EUR a 5% spolufinancovanie zo strany obce vo výške 46 892,44 EUR.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3.2 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  za účelom realizácie projektu s názvom „Predchádzanie vzniku BRO v obci Močenok“, realizovaného v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-23.

schvaľuje
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Močenok vo výške 9 192,00 € z celkových oprávnených výdavkov 183 732,00 €, pričom výška neoprávnených výdavkov projektu je 0 €.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3.3 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Močenok

súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Močenok medzi:
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1158
Nájomca: Mgr. Zuzana Gáliková, ul. Ľ. Štúra č. 1551/2

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3.4 – II./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov
udelenie čestného občianstva pre Michala Kováča – Adamova, nar. xx.xx.xxxx v Zlatých Moravciach, trv. bydlisko Hviezdoslavova 17, 036 01 Martin

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora,
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0

 

 

                                                                                               PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 26. 06. 2017

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top