Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 28.07.2017 14:21  //  aktualizácia: 08.08.2017 08:37  //  zobrazené: 64

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 26.07.2017

číslo: 04/2017  |  dátum konania: 26.07.2017  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 26. 07. 2017

 

Uznesenie č. 1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp
za overovateľov zápisnice: Ľuboša Blaža, Ing. Jozefa Šuvadu
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania tak, ako bol predložený

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ zo dňa 31. 05. 2017 a na II. zasadnutí OcZ mimo plánu práce zo dňa 26. 06. 2017.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Močenok. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 04. 09. 2017.

Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2000 O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce  Močenok a ktorým sa mení a dopĺňa Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000. Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 04. 09. 2017.

Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2017.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
III. zmenu rozpočtu obce na rok 2017

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva Močenok v 2. polroku 2016 a dane z ubytovania
za 1. polrok 2017.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov: Štefan Lenčéš s manželkou Magdalénou Lenčéšovou, bytom ul. Biskupa Klucha 53/43, 951 31  Močenok, konkrétne parcelu č. 1745/34 o výmere 144 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, parcelu č. 1745/35 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, obe vedené na LV č. 2425, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov: Eduard Kohút s manželkou Martinou Kohútovou, bytom ul. Mlynská 424/1, 951 31  Močenok, konkrétne časť z parcely č. 1757/100 a časť z parcely č. 4055, obe vedené na LV č. 4274, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok. Výmery pozemkov sa spresnia geometrickým plánom.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 17/6 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy, reg. „C–KN“, vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č. 2425, ktorý bol odčlenený z parcely č. 17/1 Geometrickým plánom č. 22/2017 úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 13. 04. 2017 pod číslom 141/2017
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že ide o pozemok, na ktorom majú žiadatelia postavenú časť rodinného domu.

Kupujúci: Bohuš Sekereš, rod. Sekereš a manželka Zuzana Sekerešová, rod. Navrátilová, bytom ul. Biskupa Klucha č. 52/41,  951 31  Močenok

Cena: 5,32 €/m2
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 6938/13 o výmere 211 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, reg. „C-KN“, vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č. 4274, ktorý bol odčlenený z parcely č. 6938/100, reg. „E-KN“ Geometrickým plánom č. 037/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 07. 06. 2017, pod číslom 232/2017  pre kupujúceho Romana Lenčéša, bytom Nad Ihriskom 1753/1, 951 31  Močenok, za cenu 1 040,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 126/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912 885

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý žiadateľ  dlhodobo užíva niekoľko rokov a je oplotený.

Kupujúci Roman Lenčéš, Nad Ihriskom 1753/1, 951 31  Močenok
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.5 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok a to konkrétne:
•  LV č. 4274 – pozemok s novým parcelným číslom 6925/62 o výmere 70 m2, druh pozemku: záhrada, reg. „C-KN“,
k. ú. Močenok,
•  LV č. 4274 - pozemok s novým parcelným číslom 6925/82 o výmere 231 m2, druh pozemku: vinica, reg. „C-KN“,
k. ú. Močenok,

ktoré boli odčlenené od parcely č. 6938/100, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok  Geometrickým plánom č. 025/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 26. 05. 2017, pod číslom 210/2017
pre kupujúcu Mgr. Evu Kučerovú, rod. Lenickú, bytom Hollého 1925/5, 927 05 Šaľa, za cenu 1 480- € stanovenú znaleckým posudkom č. 125/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912 885

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré rodina žiadateľky  dlhodobo užíva už niekoľko rokov a chcú si vysporiadať majetkovo právne vzťahy.

Kupujúci Mgr. Eva Kučerová, rod. Lenická, Hollého 1925/5, 927 05  Šaľa
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

  • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
  • Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.1.1 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a návrhu Obecnej rady pri OcZ
v Močenku udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2017 pre Ing. Jozefa Šuvadu – za dlhoročnú prácu
v samospráve obce Močenok a organizovanie festivalu Gorazdov Močenok

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Zdržal sa: 1
Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.1.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a návrhu Obecnej rady pri OcZ
v Močenku udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2017 pre Jozefa Fúsku – za dlhoročnú prácu vo Futbalovom klube Močenok a zapojenie sa do činností ochotníckeho divadla v Močenku

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.1.3 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a návrhu Obecnej rady pri OcZ
v Močenku udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2017 pre Magdalénu Horňákovú – za dlhoročnú prácu
vo vedení Hádzanárskeho klubu Junior Močenok

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.2 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia  Cena starostu obce Močenok 2017 pre
1. Reginu Kohútovú – za dlhoročnú prácu vo vedení Spolku červeného kríža Močenok
2. Bohuslava Lenčéša – za dlhoročnú prácu vo vedení Dobrovoľného hasičského zboru Močenok
3. Štefana Rábeka –za hospodársky rozvoj obce Močenok a organizovanie spoločenských podujatí v obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.3 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o žiadosti na umiestnenie pamätnej tabule na verejnom cintoríne obetiam 1. svetovej vojny tak,
ako ju predložil starosta obce.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.4 – IV./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Smernicu č. 02/2017 Zásady hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov materskej a základnej školy, ZUŠ a CVČ v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok s účinnosťou od 01. 08. 2017.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Jozef Šuvada, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0

 

 

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 26. 07. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top