Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 27.01.2017 11:00  //  aktualizácia: 27.04.2017 10:19  //  zobrazené: 123

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 25.01.2017

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 25.01.2017  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 25. 01. 2017

 

Uznesenie č. 1. – I./ OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko, Ľuboš Blažo
za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Šuvadu, Mgr. Petra Sýkoru
b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

Uznesenie č. 2. – I./ OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
program rokovania tak, ako bol predložený.

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ zo dňa 30. 11. 2016 a na I. zasadnutí OcZ mimo plánu práce v roku 2017.

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov, ktorým sa ruší VZN č. 07/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 – Časť príloha č.1 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných
z verejných prostriedkov a VZN č. 9/2013 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 08. 03. 2017.

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje s pozmeňovacími návrhmi I. zmenu rozpočtu obce na rok 2017
Pozmeňovacie návrhy:
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2 Samospráva – Nájom
INOVA – NR 12 200,-€ a Program č. 6 Administratíva, podprogram 6.2 Dotácie vlastné –Príspevok deťom – CVČ mimo trv. bydliska – 500,- €.

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku - traktor.
Pripomienka Hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Fúsku:
Upraviť: II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže, 2. Záväzné súťažné podmienky, bod E. Ďalšie podmienky, písm. h) kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly včasnosti ohlásenia drobných stavieb na stavebnom úrade v Močenku.

 

Uznesenie č. 7.3 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie 
Správu z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2016.

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti s pripomienkou, že pozemok bude použitý na účel garáže

pre žiadateľa: Martina Bleha, ul. M. R. Štefánika 465/22, 951 31  Močenok, nehnuteľnosť vedená na LV č. 2425, parcela reg. „C“ č. 113/40, k. ú. Močenok o výmere 29 m2.

 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľku: Mgr. Evu Kučerovú, Hollého 1925/5, 927 05  Šaľa - Veča, časť parcely reg. „E“ č. 6938/100, ktorá je zapísaná na LV č. 4274, k. ú. Močenok o výmere cca 280 m2.

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľa: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, 949 01 Nitra, pozemky č. 489/15 a č. 489/16 – celé, časť z pozemku č. 1749/49, pozemky sú vedené na LV č. 2425 a časť pozemku č. 1749, reg. „E“, pozemok vedený na LV č. 4274. Celá výmera predstavuje cca 501 m2.

 

Uznesenie č. 8.4 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje   3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok, zapísaných v Geometrickom pláne č. 124/2016,  úradne overeného Okresným úradom  Šaľa dňa 14. 11. 2016, katastrálnym odborom pod číslom 525/2016 a to konkrétne:

• parcela č. 742/4 o výmere 89 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,

• parcela č. 742/6 o výmere 329 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, register „C-KN“ katastrálne územie Močenok pre Mgr. Magdalénu Segečovú, bytom ul. Školská 1691/9, 951 31  Močenok, za cenu 2 550,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 281/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2015 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Močenok.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré žiadateľka dlhodobo užíva a sú oplotené.

Kupujúci: Mgr. Magdaléna Segečová, Školská 1691/9, 951 31  Močenok

 

Uznesenie č. 8.5 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
Zámer odkúpenia časti pozemku z parcely č. 509, vedená na LV č. 44 od súčasného vlastníka COOP Jednota, Spotrebné družstvo Nitra. Výmera cca 500 m2, ktorá bude spresnená geometrickým plánom.

b) poveruje
Starostu obce pripraviť kúpnopredajnú zmluvu.

 

Uznesenie č. 9 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

 

Uznesenie č. 10.1 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
v zmysle ust. § 4 ods. 1 bod. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov výšku mesačného platu starostu obce Močenok

b) určuje
mesačný plat starostu obce Močenok podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien
a doplnkov a jeho zvýšenie z 50 % na 70 % základného platu s účinnosťou od 01.01.2017.

 

Uznesenie č. 10.2 – I./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
určuje
plat zástupcovi starostu Mgr. Petrovi Sýkorovi, ktorý je stanovený 50% podielom platu starostu Obce Močenok s účinnosťou od 01. 01. 2017.

 

                                                                                                                                                PaedDr. Roman Urbánik                                                                                     
                                                                                                                                                         starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 25.01.2017

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top