Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 06.06.2016 07:39  //  aktualizácia: 18.08.2016 12:52  //  zobrazené: 221

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 25.05.2016

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 06.06.2016  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia

z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku

zo dňa 25. 05. 2016

 

Uznesenie č. 1. –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Ing. Stanislav Šimko, Členovia: Ing. Jozef Šuvada, Ľuboš Blažo

za overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Sýkora, Ing. Veronika Kollárová
b/ určuje
za zapisovateľa: Ing. Lucia Hambalková 

 

Uznesenie č. 2. –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania.

 

Uznesenie č. 3. –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OZ zo dňa 30. 03. 2016.

 

Uznesenie č. 5. 1 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Močenok.

 

Uznesenie č. 5. 2 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2016 o poskytnutí finančných príspevkov (dotácií, grantov) Obce Močenok a participatívnom rozpočte.

 

Uznesenie č. 6. 1 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu obce na rok 2016 k 31. 03. 2016.

 

Uznesenie č. 6. 2 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
s pozmeňovacími návrhmi III. zmenu rozpočtu obce na rok 2016. 

 

Uznesenie č. 6. 3 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2015.

 

Uznesenie č. 6. 4 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2015.

 

Uznesenie č. 6. 5 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2015.

 

Uznesenie č. 6. 6 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie

a) informáciu starostu obce o žiadosti od Občianskeho združenia Orlík na zníženie dane z nehnuteľnosti na základe rozhodnutia č. 2451.

 

berie na vedomie

b) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo podnet na prejednanie sadzieb dane z pozemkov a stavieb všeobecne záväzného nariadenia. Obecné zastupiteľstvo berie podnet na vedomie a bude sa ním zaoberať pri tvorbe obsahového znenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností a pozemkov pre rok 2017. V súvislosti s podnetom konštatuje, že v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie nie je možné zmeniť. 

 

Uznesenie č. 6. 7 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Splátkový kalendár pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku ako je priložený.

 

Uznesenie č. 7. 1 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HK obce pre II. polrok 2016.

 

Uznesenie č. 7. 2 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly vyúčtovaných vybraných poskytnutých dotácií v roku 2015.

 

Uznesenie č. 8. 1 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov
ako prípad hodného osobitného zreteľa
 

A) prevod vlastníctva majetku obce – nehnuteľností, vedených v kat. úz. Močenok, na LV č. 4274 v registri „E“ KN, parc. č.6893/1, ostatné plochy vo výmere 1993 m2, parc.č.6893/21, ostatné plochy vo výmere 6312 m2, v časti odčlenenej GP č. 41 168 950-047/2016, ako parc.č.6893/23, zastavané plochy vo výmere 271 m2, na LV č. 844 v registri „C“ KN, parc.č.6732, záhrady vo výmere 1069 m2,    v časti odčlenenej GP č. 41 168 950-047/2016, ako parc. č. 6732/2, záhrady vo výmere 153 m2, zámennou zmluvou podľa ust. § 611 Obč. zák., uzatvorenou medzi zmluvnými stranami - Obcou Močenok a Tiborom Holásekom, rod. Holásek,  a manž. Lucia Holáseková, rod. Tóthová, obidvaja trvale bytom Močenok.  Z dôvodu  úbytku výmery nehnuteľností v rozsahu 118 m2, v neprospech Obce Močenok, Tibor Holásek a manž. Lucia Holáseková sú povinní uhradiť Obci Močenok čiastku vo výške 4,84 €/1 m2, (slovom štyri eurá a osemdesiatštyri centov za jeden meter štvorcový pozemku), čo je spolu 571,12 € .

 

B) prevod vlastníctva majetku obce – nehnuteľností, vedených v kat. úz. Močenok, na LV č. 4274 v registri „E“ KN, parc. č. 6893/1, ostatné plochy vo výmere 1993 m2, v časti odčlenenej GP č. 41 168 950-47/2016, ako parc.č.6893/24, zastavané plochy vo výmere 79 m2, na LV č. 6665 v registri „C“ KN, parc.č.6734, vinice vo výmere 1493 m2, v časti odčlenenej GP č. 41 168 950-047/2016, ako parc. č. 6734/5, vinice vo výmere 159 m2, zámennou zmluvou podľa ust. § 611 Obč. zák., uzatvorenou medzi zmluvnými stranami - Obcou Močenok a Danielom Benčíkom, rod. Benčík, trvale bytom Šaľa  a Andreou Gregušovou, rod. Gregušová, trvale bytom , Močenok. Z  úbytku výmery nehnuteľností v rozsahu 80 m2, v neprospech zamieňajúceho Daniela Benčíka a Andrei Gregušovej, Obec Močenok uhradí Danielovi Benčíkovi a Andrei Gregušovej čiastku vo výške 20,- € /1 m2, (slovom dvadsať eur za jeden meter štvorcový pozemku), čo je spolu 1 600,- €, každému
v sume podľa výšky jeho spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností.

 

Uznesenie č. 8. 2 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľku: Mgr. Magdalénu Segečovú, bytom Močenok.

 

Uznesenie č. 8. 3 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov: Ivan a Martina Závodní, bytom Hrnčiarovce nad Parnou.

 

Uznesenie č. 8. 4 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Tomáša Gálika, bytom Močenok.

 

Uznesenie č. 8. 5 –III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Ľubomíra Vyskoča, bytom Močenok.

 

Uznesenie č. 9 – III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

 

Uznesenie č. 10. 1  – III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Žiadosť o NFP na RO pre OP KŽP s názvom Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10 s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa/obce.

 

Uznesenie č. 10. 2  – III./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Tržnica na ulici Školskej – projektový zámer, vizualizácia

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

  

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambálková

Močenok, 25.05.2016

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top