Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 18.02.2016 08:54  //  aktualizácia: 07.11.2016 11:22  //  zobrazené: 233

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 27.01.2016

číslo: 01/2016  |  dátum konania: 27.01.2016  |   zápisnica (pdf)

Uznesenie

zo I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku

zo dňa 27. 01. 2016


Uznesenie č. 1. –I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a/ schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp

za overovateľov zápisnice : Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko

b/ určuje

za zapisovateľa  : Ing. Ján Valek

 

Uznesenie č. 2. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

predložený program rokovania s doplnením bodov 10.2.1. a 10.2.2.

 

Uznesenie č. 3. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení zo VII. a VIII. zasadania obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 5.1. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok

 

Uznesenie č. 5.2. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

VZN č.2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

 

Uznesenie č. 5.3. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

VZN č.3/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Močenok Zmeny a doplnky č.1.

 

Uznesenie č. 5.4. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

VZN č.4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2013 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Močenok s tým, že návrh predložila riaditeľka DD Močenok

 

Uznesenie č. 5.5. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2016 tak, ako bol predložený

 

Uznesenie č. 5.6. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

návrh VZN č. 6/2016 a schvaľuje ďalší spôsob schvaľovacieho procesu – pripomienky do 4.3.2016

 

Uznesenie č. 6.1. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu obce k 31.12.2015

 

Uznesenie č. 6.2. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje s pripomienkami:

a)z rezervy obce vyčleniť 8684,33 eur ako mimoriadnu dotáciu pre FK Močenok – výdavky program 6.2 dotácie vlastné

b)z rezervy obce vyčleniť 2800 eur na zabezpečenie likvidácie biologického odpadu v ZŠ a MŠ – nákup nádob – výdavky program 4.1. Separovaný zber

I. zmenu rozpočtu obce na rok 2016

 

Uznesenie č. 6.3. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje s pripomienkami

- mimoriadna dotácia pre FK Močenok vo výške 8684,33 eur

rozdelenie dotácií rozpočtu obce na rok 2016 

 

Uznesenie č. 7.1. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

Správu z kontroly ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2015

 

Uznesenie č. 7.2. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

Správu z kontroly nakladania s majetkom obce za rok 2015

 

Uznesenie č. 7.2.1. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje na návrh poslanca Ing. Stanislava Šimka do uznesení o predaji majetku definovať termín do ktorého je uznesenie platné – najneskorší termín podpísania kúpnej zmluvy

 

Uznesenie č. 7.3. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

 

Uznesenie č. 8.1. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

neschvaľuje

predbežný súhlas s priamym predajom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemky vedené v k.ú. Močenok KN-E na LV 4274 parc.č. 1747/225 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2,  parc.č. 1757/20 ako vodná plocha o výmere 16 m2 pre P. Kosku, bytom Močenok

 

Uznesenie č. 8.3. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemok vedený v k.ú. Močenok, časť parcely č. 823/5 priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa T. Gálika, bytom Močenok

 

Uznesenie č. 8.3.1. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

neschvaľuje

predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemok vedený v k.ú. Močenok, časť parcely  č.822 priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa T. Gálika, bytom Močenok

 

Uznesenie č. 8.5. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

uzatvorenie nájomného vzťahu s OZ RUBIN Močenok ako prípad osobitného zreteľa vzhľadom na činnosť, ktorú o.z. vykonáva, v priestoroch kina Močenok – 1 miestnosť  bezodplatne

 

Uznesenie č. 8.6. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

uzatvorenie nájomného vzťahu s HP Transport-Logistik spol. s r.o. ako prípad osobitného zreteľa – konateľ spoločnosti je poslancom obecného zastupiteľstva, z dôvodu pridelenia náhrady náhradných priestorov (rekonštrukcia bývalého MNV)

 

Uznesenie č. 8.7. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

uzatvorenie nájomného vzťahu s E. Selmanim podľa štandardných podmienok – doba neurčitá, 3 mesačná výpovedná lehota, cena podľa platného VZN.

 

Uznesenie č. 8.8. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

žiadosť žiadosť Bohuša Mészárosa a neschvaľuje zaradenie žiadosti do zmeny územného plánu obce

 

Uznesenie č. 9. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

správy komisií tak, ako boli predložené

 

Uznesenie č. 10.1. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie

Smernicu č.7/201 upravujúcu systém finančného riadenia a finančnej kontroly 

 

Uznesenie č. 10.2.1. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje

vypracovanie návrhu a čistopisu územnoplánovacej dokumentácie   ,, Zmeny  a  doplnky č. 2 k ÚPN- Obce Močenok “.

Zmeny a doplnky sa budú dotýkať:

a/ lokalita č. 14, ktorá je určená pre výstavbu a zriadenie priemyselného parku ide o ornú pôdu – časť lokality č. 14 bude preklasifikovaná príde k zmene funkčného využitia na individuálnu bytovú výstavbu

b/ lokalita určená ako plocha športu bude preklasifikovaná na lokalitu oddychu – penzión pre seniorov

c/ nová lokalita – lokalita rekreačno-oddychová.

 

Uznesenie č. 10.2.2. - I./OZ/2016

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje skutočnosť, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie

 

 

                                                                        PaedDr. Roman Urbánik

                                                                              starosta obce

Zapísal :Ing. Ján Valek

Močenok, 27.01.2016

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top