Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 29.07.2016 10:45  //  aktualizácia: 30.08.2016 13:23  //  zobrazené: 174

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 27. 07. 2016

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 29.07.2016  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 27. 07. 2016

 

Uznesenie č. 1. –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Ľuboslav Hipp, členovia: Mgr. Andrea Benková, Ing. Veronika Kollárová
za overovateľov zápisnice: Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada
b/ určuje
za zapisovateľa: Ing. Ján Valek 

 

Uznesenie č. 2. –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania s vypustením bodu 8.7. Schválenie odpredaja obecného pozemku -František Hipp.

 

Uznesenie č. 3. –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OZ zo dňa 25. 05. 2016 a I. zasadnutia OZ mimo plánu zo dňa 29.06.2016.

 

Uznesenie č. 5. 1 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2016 o poskytovaní finančných príspevkov (dotácií, grantov) Obce Močenok a participatívnom rozpočte
.

 

Uznesenie č. 5. 2 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 07/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 – časť Príloha č.1 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov
.

 

Uznesenie č. 5. 3 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 08/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok.

 

Uznesenie č. 5. 4 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 
Dodatok č. 1 k internému predpisu – Zásady odmeňovania poslancov v Obci Močenok.

 

Uznesenie č. 5. 5 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok 2016 – 2021
.

 

Uznesenie č. 5. 6 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie 
Protokol o výsledku kontroly účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby v rokoch 2012 -2015.

 

Uznesenie č. 5. 7 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok ..../2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Močenok a stanovuje termín na pripomienkovanie do 16.09.2016. 

 

Uznesenie č. 5. 8 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok ..../2016 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej výpomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci Obcou Močenok
a stanovuje termín na pripomienkovanie do 16.09.2016.

 

Uznesenie č. 5. 9 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok ..../2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Močenok a stanovuje termín na pripomienkovanie do 16.09.2016.

 

Uznesenie č. 5. 10 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok ..../2016 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
a stanovuje termín na pripomienkovanie do 16.09.2016

 

Uznesenie č. 6. 1 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu obce na rok 2016 k 30. 06. 2016.

 

Uznesenie č. 6. 2 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 tak, ako bola predložená.
 

 

Uznesenie č. 6. 3 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh použitia finančných prostriedkov z fondu opráv na „ Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov – 33 b.j.“ podľa VZN č.6/2015 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, čl. IV. Použitie fondu opráv, bod 2 tohto VZN.

 

Uznesenie č. 7. 1 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly pokladne obecného úradu Močenok za vybrané mesiace roku 2015 a I. polroka 2016.

 

Uznesenie č. 8. 4 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Petra Kosku, bytom Močenok.

 

Uznesenie č. 8. 5 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov: Tomáša Straňáka a Ivanu Straňákovú, bytom Močenok.

 

Uznesenie č. 8. 6 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č.2425, reg. C-KN, parc. č. 1749/99 o výmere 11 m2 zastavané plochy a nádvoria, pozemky vedené v k. ú.  Močenok zapísané na LV č. 4274, reg. E-KN, parc. č.1749, z ktorej sa na základe GP č. 070/2016 overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor odčlenia:

            parc. č. 1749/100 o výmere 13 m2, zastavané plochy a nádvoria

            parc. č. 1749/101 o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria

            parc. č. 1749/102 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemkov.
Kupujúci: Štefan Antoš a manželka Dagmar, bytom Chalupy, Močenok.
Cena: 6,05 eur za m2.

 

Uznesenie č. 8. 8 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, odčlenený GP č.022/2016, overený Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor, LV 4274 pod novým parc. č. 1754/4, reg. C-KN o výmere 443 m2
, zastavaná plocha pre Jána Hippa, bytom Čingov, Močenok za cenu 2183,99 eur stanovenú znaleckým posudkom spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, č. z. 912885 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku, ktorý je oplotený.

 

Uznesenie č. 8. 9 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č.4274, reg. „E“ č. 5910 o výmere 117 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku, ktorý je oplotený.
Kupujúci: Ľubomír Vyskoč, bytom Čingov, Močenok.
Cena: 4,84 eur za m2

 

Uznesenie č. 9 – IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako boli predložené.

 

Uznesenie č. 10. 1. 1 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrh zástupcu starostu obce o spôsobe hlasovania o návrhoch /jednotlivo/ na ocenenie Cena Obce Močenok za rok 2016.

 

Uznesenie č. 10. 1. 2 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a starostu obce pridelenie ocenenia Cena Obce Močenok za rok 2016 pre Ing. Ernesta Vereša.

 

Uznesenie č. 10. 1. 3 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a starostu obce pridelenie ocenenia  Cena Obce Močenok za rok 2016 pre Ing. Miroslava Tótha.

 

Uznesenie č. 10. 1. 4 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu starostu obce pridelenie ocenenia Cena Obce Močenok za rok 2016 pre Mgr. Petra Sýkoru.

 

Uznesenie č. 10. 2 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia
Cena starostu obce Močenok 2016 pre Mgr. Evu Molnárovú, Filipa Bleha a Františka Reháka.

 

Uznesenie č. 10. 3 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na návrh Komisie pre sociálne veci, bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu nasledovne:

1 – izbový byt Marián Koszna, Gorazdov, Močenok
2 – izbový byt Metod Kohút, Lúčky, Močenok.

 

Uznesenie č. 10. 4 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu z Valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladania s odpadmi.

 

Uznesenie č. 10. 5 –IV./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
plán investícií na obdobie 2017 – 2018 s pozmeňovacím návrhom poslanca Ing. Ernesta Vereša.

 

  

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik
                                                                                                                                      starosta obce

  

 

Zapísal: Ing. Ján Valek
Močenok, 27.07.2016

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top