Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 04.10.2016 14:42  //  aktualizácia: 19.01.2017 15:42  //  zobrazené: 100

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 28.09.2016

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 04.10.2016  |   zápisnica (pdf)

 

Uznesenia

z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku konaného dňa 28. 09. 2016

 

Uznesenie č. 1. – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ľuboš Blažo
za overovateľov zápisnice: Ing. Marek Mesároš, Ing. Stanislav Šimko
b/ určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú 

 

Uznesenie č. 2. – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami a to:

•           bod č. 5.1 – zmena čísla Návrhu VZN Obce Močenok na č. 14/2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Močenok,

•           bod č. 8.7 - Žiadosť o zámenu pozemkov COOP Jednota a bod č. 10.2 - Petícia s nesúhlasom majiteľov dotknutých parciel na výstavbu prístupovej komunikácie v lokalite č. 6 – Cyrila a Metoda v ÚPN Obec Močenok, ktorá má vyústenie na ul. Školskej presunuté za bod č. 4 – Interpelácie poslancov. 

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OZ zo dňa 27. 07. 2016.

 

Uznesenie č. 5. 1 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 14/2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
pri narodení dieťaťa v obci Močenok.

 

Uznesenie č. 5. 2 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 09/2016 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej výpomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci obcou Močenok.

 

Uznesenie č. 5. 3 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Močenok.

 

Uznesenie č. 5. 4 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 11/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

 

Uznesenie č. 5.5.1 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
predložený materiál na zriadenie prepravnej služby obcou Močenok
b) schvaľuje
zriadenie prepravnej služby obcou Močenok

 

Uznesenie č. 5.5.2 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 
Návrh VZN Obce Močenok č. 12/2016 o poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady za poskytovanie prepravnej služby obcou Močenok.

 

Uznesenie č. 5. 6 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov 
Návrh VZN Obce Močenok č. 13/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady v Komunitnom centre obce Močenok.

 

Uznesenie č. 5. 7 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č.  ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Termín
na pripomienkovanie sa stanovuje do 11. 11. 2016.

 

Uznesenie č. 6. 1 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
s pozmeňovacími návrhmi V. zmenu rozpočtu obce na rok 2016

zmena - Bod programu 6.1 Dotácie Cudzie – navýšenie Základná umelecká škola o 5 800,- €, rezerva sa zníži na 186 829,22 €.

 

Uznesenie č. 6. 2 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a, schvaľuje
Zámer odkúpenia pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. Pri kúpalisku a verejného priestranstva, parcela č. 6908/49 vo výmere 1 128 m2 od súčasného vlastníka.
b, poveruje
Starostu obce pripraviť kúpnopredajnú zmluvu.

 

Uznesenie č. 6. 3 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh na Výberové konanie na nájom školského bufetu v ZŠ Močenok.
 

 

Uznesenie č. 7. 1 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly výberu dodávateľa, financovania a vyúčtovania vybranej investičnej akcie realizovanej v I. polroku 2016.

 

Uznesenie č. 7. 2 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly výdajov Základnej školy Močenok okrem mzdových, náležitosti účtovných dokladov, hospodárnosť a súlad so schváleným rozpočtom. Obsadenosť jednotlivých tried.

 

Uznesenie č. 8. 1 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Slavomír
Malík, ul. L. Novomeského, 927 05  Šaľa, pozemok vedený na LV č. 2425, parcela registra „C“ – KN, č. 153/17 o výmere 152 m2.

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Slavomír
Malík, ul. L. Novomeského, 927 05  Šaľa, pozemok vedený na LV č. 6446, o výmere cca 60 m2.

 

Uznesenie č. 8. 3 –V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľku: Mgr. Magdaléna Segečová, Školská, 951 31  Močenok, pozemok č. 742/4 vo výmere 86 m2 a pozemok č. 742/6 vo výmere 313,6 m2. Celková výmera pozemkov je 399,6 m2.

 

Uznesenie č. 8. 4 –V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľku:
Miroslava Odrášková, Školská, 951 31  Močenok, pozemok  č. 597/1 vo výmere cca 70 m2.

 

Uznesenie č. 8. 5 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľov: Ing. Ivan Petrovič, Hájska, 951 31  Močenok
a Ing. Jana Petrovičová, Sv. Gorazda, 951 31  Močenok, pozemok č. 1749/1 vo výmere cca 40 m2.

 

Uznesenie č. 8. 6 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľností – pozemky vedené v k. ú. Močenok, zapísané na LV č. 2425, parcela
č. 6914/10, register „C“ KN o výmere 9 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela
č. 6914/11, register „C“ KN o výmere 37 m2 , druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria. Spolu
vo výmere 46 m2.
Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku.
Kupujúci: Michal Kudlej a manželka Katarína Kudlejová, Kláštorská, 949 01  Nitra.
Cena: 4,84 €/m2

 

Uznesenie č. 8. 8 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 022/2016 overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor dňa 12. 05. 2016 a to konkrétne:

•           LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom 1754/3, register „C“ KN o výmere 784 m2 – druh pozemku – zastavaná plocha pre Františka Hippa, bytom Nitrianska, 951 31  Močenok,
za cenu 3 865,12 € stanovenú znaleckým posudkom č. 149/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku, ktorý je oplotený.
Kupujúci: František Hipp, Nitrianska, 951 31  Močenok.

 

Uznesenie č. 8. 9 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 073/2016, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa dňa 22. 07. 2016, katastrálnym odborom pod číslom 338/2016 a to konkrétne:

•           LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom parc. č. 822/2 o výmere 79 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 822/3 o výmere 11 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,

•           LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom parc. č. 823/14 o výmere 112 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 823/15 o výmere 2 m2, druh pozemku – zastavané plochy, parc. č. 823/16 o výmere 35 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 823/17 o výmere 2 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, register „C-KN“ katastrálne územie Močenok pre Tomáša Gálika, bytom Párovce, 951 31  Močenok, za cenu 1 190 € stanovenú znaleckým posudkom č. 201/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku.
Kupujúci: Tomáš Gálik, Párovce, 951 31  Močenok.

 

Uznesenie č. 8.10 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 060/2016, úradne overeného Okresným úradom Šaľa dňa 02. 06. 2016, katastrálnym odborom pod číslom 250/2016 a to konkrétne:

•           LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom parc. č. 1745/40 o výmere 90 m2, druh pozemku - zastavaná plocha, parc. č. 1745/41 o výmere 70 m2, druh pozemku - zastavaná plocha, parc. č. 1745/42 o výmere 266 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, register „C-KN“ katastrálne územie Močenok pre Barboru Lenčéšovú, bytom Biskupa Klucha, 951 31  Močenok, za cenu 2 100 € stanovenú znaleckým posudkom č. 202/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku.
Kupujúca: Barbora Lenčéšová, Biskupa Klucha, 951 31  Močenok.

 

Uznesenie č. 9 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

 

Uznesenie č. 10. 1 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci, bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov postavených
s podporou štátu tak, ako bol predložený.

 

Jednoizbové byty

P.č. Meno a priezvisko, adresa                                                                 Počet bodov     

1.    Marián Koszna, Gorazdov  911                                                  prenesený z predch.poradovníka

2.    Ján Zima, A. Hlinku 486                                                                                 153,5

3.    Jozef Mihálik, D. Ščasného 1828                                                                 132

4.    Jana Jágriová, Nitrianska 1204                                                                     130

5.    Dezider Straňák , B. Klucha  1                                                                      127,5

6.    Helena Krišková, Rokošová I. 182                                                               126

7.    Štefan Bleho, Chalupy 139                                                                           123,5

8.    Pavol Benčík, Sv. Gorazda 550                                                                   122,5

9.    Daniel Dičér, Kakava 707                                                                             120,5

10.  Erika Kozárová, Sv. Gorazda 589                                                               105

 

 

Dvojizbové byty

P.č. Meno a priezvisko,  adresa                                                                  Počet bodov

1.     Metod Kohút, Lúčky 1403                                                        prenesený z predch. poradovníka

2.     Monika Pintérová, M.R.Štefánika 486                                                         155,5

3.     Božena Ružičková, Sv. Gorazda 617                                                           145

4.     Martin Gogola, D. Dubravického 1824                                                         141,5

5.     Roman Horváth, M.R.Štefánika 465                                                              139

6.     Andrej Minárik, Čingov 874                                                                            135

 

 

Uznesenie č. 10. 2 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Petíciu s nesúhlasom majiteľov dotknutých parciel na výstavbu prístupovej komunikácie v lokalite
č. 6 – Cyrila a Metoda v ÚPN Obec Močenok, ktorá má vyústenie na ul. Školskej.

 

Uznesenie č. 10.3 – V./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
vymenúva
na návrh starostu obce za riaditeľku DD Milosrdného samaritána, Sv. Gorazda 569/30, 951 31  Močenok Mgr. Editu Lovásovú, bytom Chalupy, 951 31  Močenok.

 

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

  

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 03. 10. 2016

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top