Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 31.03.2017 14:41  //  aktualizácia: 26.05.2017 12:39  //  zobrazené: 58

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 29.03.2017

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 29.03.2017  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 29. 03. 2017

 

Uznesenie č. 1. – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ernest Vereš, Mgr. Andrea Benková, Ing. Veronika Kollárová
za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Šuvadu, Ing. Mareka Mesároša
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

Uznesenie č. 2. – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania tak, ako bol predložený.

 

Uznesenie č. 3. – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na I. zasadnutí OZ zo dňa 25. 01. 2017 a 3/5 väčšinou všetkých poslancov r u š í Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2017 pre jeho nevykonateľnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Močenku dáva mandát starostovi obce  na dokončenie a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku – traktora. Akceptovaná bude ponuka s najvyššou ponúknutou sumou.

 

Uznesenie č. 5.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č.01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených
na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov

 

Uznesenie č. 5.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017.

 

Uznesenie č. 5.3 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017 O organizácii miestneho referenda.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017.

 

Uznesenie č. 5.4 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh Štatútu Obce Močenok
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017.

 

Uznesenie č. 5.5 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh Programu rozvoja bývania obce Močenok.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 05. 05. 2017.

 

Uznesenie č. 5.6 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Smernicu – Zásady pre poskytovanie informácií s účinnosťou od 01. 04. 2017.

 

Uznesenie č. 6.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2016.

 

Uznesenie č. 6.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Močenok k záverečnému účtu Obce Močenok za rok 2016.

 

Uznesenie č. 6.3 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overovania individuálnej účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2016.

 

 

Uznesenie č. 6.4 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
Záverečný účet Obce Močenok za rok 2016

potvrdzuje

prebytok bežného rozpočtu                    vo výške                535 438,76   EUR

prebytok kapitálového rozpočtu             vo výške                216 873,14   EUR

Prebytok bežného a kapitálového                                        752 311,90   EUR

    

Schodok finančných operácií                   vo výške            - 523 543,96   EUR

 

schvaľuje
Tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 228 767,94 EUR.

schvaľuje
použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov a istín úveru v r. 2017 vo výške 228 767,94 EUR

schvaľuje bez výhrad
Celoročné hospodárenie v zmysle Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2016.

 

Uznesenie č. 6.5 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31. 12. 2016.

 

Uznesenie č. 6.6 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2016.

 

Uznesenie č. 6.7 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení MŠ Močenok za rok 2016.

 

Uznesenie č. 6.8 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2016.

 

Uznesenie č. 7.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016.

 

Uznesenie č. 7.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s. r. o. so stavom k 31. 12. 2016.

 

Uznesenie č. 7.3 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnicu z rokovania vyraďovacej inventarizačnej komisie zo dňa 01. 03. 2017.

 

Uznesenie č. 8.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad na obecnom úrade v Močenku, účasť na školeniach zamestnancov obecného úradu v Močenku za vybrané mesiace roku 2016.

 

Uznesenie č. 8.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Záznam z kontroly správnosti účtovania cestovných náhrad a poplatkov za školenia v Materskej škole v Močenku v roku 2016. Kontrola príjmov materskej školy.

 

Uznesenie č. 9.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
Romana Lenčéša, ul. Nad Ihriskom 1753/1, 951 31  Močenok, pozemok vedený na LV č. 4274,
k. ú. Močenok, časť parcely č. 6938/100, reg. „E“ – KN, o výmere 211 m2.

 

Uznesenie č. 9.2 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
Filipa Vöröša, M. R. Štefánika 470/1, 951 31  Močenok, časť z parcely č. 113/2, reg. „C“ – KN,
k. ú. Močenok o výmere 4 m x 7,5 m, t.j. 30 m2.

 

Uznesenie č. 9.3 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
Ing. Ladislava Szaba, Rokošova I. 186/8, 951 31  Močenok, časť z parcely č. 1783/96, zapísaná
na LV č. 4274, reg. „E“ – KN, k. ú. Močenok o výmere cca 27 m2.

 

Uznesenie č. 9.4 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
Emila Packa a manželku Martu, Sv. Gorazda 685/241 951 31  Močenok, časť z parcely č. 1749 na ul. Sv. Gorazda, reg. „E“ – KN, k. ú. Močenok

 

Uznesenie č. 9.5 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•           LV č. 2425 - parcela č. 153/17 reg. "C" - KN o výmere 152 m2, druh pozemku - záhrady, pre Slavomíra Malíka, bytom ul. Novomeského 770/14, 927 01  Šaľa, za cenu 1 667,44 € stanovenú znaleckým posudkom č. 1/2017 spracovaným znalkyňou Mgr. Ing. Ľubica Chomčová, číslo znalca 911 293

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2015 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Močenok.

Kupujúci: Slavomír Malík, ul. Novomeského 770/14, 927 01  Šaľa

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý má žiadateľ oplotený a niekoľko rokov
ho využíva ako záhradu.

 

Uznesenie č. 10 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  v roku 2016 tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
Komisia pre školstvo, mládež a šport,
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku,
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára.

 

Uznesenie č. 11 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku,
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

 

Uznesenie č. 12.1 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.

schvaľuje 
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

schvaľuje 
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo predstavuje
19 725,00 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

schvaľuje 
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

Uznesenie č. 12.4 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 
Návrh Sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov a inzerciu.

Sadzby poplatkov:

Poplatok za prenájom obecného úradu

Malá zasadačka           Domáci 5,00€/h (zostáva)

                                   Cudzí 7,00€/h

 

Poplatky za prenájom športovej haly

Hala                            Domáci 7,00€/h (zostáva)

                                   Cudzí 25,00€/h

Zasadačka                   Domáci 10,00€/h (zostáva)

                                   Cudzí 15,00€/h (záloha vopred 100€)

Detské a mládežnícke kolektívy z obce Močenok prenájom bezplatne.

 

Poplatky za prenájom viacúčelového ihriska

Žiadateľ z obce Močenok                               bezplatne.

Žiadateľ mimo obce Močenok                        12,00€/h

 

Poplatky za inzerciu v TXT káblovej televízie

                                                                       Domáci občania 0,03€/slovo/deň

                                                                       Domáci podnikatelia 0,10€/slovo/deň

                                                                       Cudzí občania 0,10€/slovo/deň

                                                                       Cudzí podnikatelia 0,20€/slovo/deň

Uverejnenie fotografie:

                                               Domáci 0,70€/deň

                                               Cudzí 1,50€/deň

 

Poplatky za inzerciu v časopise Močenok

                        Farebná inzercia:

                                                           Formát celá strana       domáci 90€

                                                                                              cudzí 135€

                                                           Formát ½ strany          domáci 46€

                                                                                              cudzí 69€

                                                           Formát ¼ strany          domáci 24€

                                                                                              cudzí 36€

                                                           Formát 1/8 strany        domáci 14€

                                                                                              cudzí 21€

 

Internetová stránka obce

Zoznam podnikateľov – domáci zdarma (podmienka raz do roka potvrdiť záujem byť

zverejnený - ak nepotvrdí, tak bude zo zoznamu na stránke vyradený)

                                   cudzí 10€/rok

Inzeráty na internetovú stránku obce

                        Domáci – zdarma

                        Cudzí – zdarma ale len v prípade, ak si zaplatí za uverejnenie v Časopise Močenok alebo v Televízii Močenok.

                                  

Poplatky za prenájom spoločenskej sály

Veľké akcie (svadba, ples, disco)       Domáci 150€ + energie (na 2 dni=48h)

                                                                       Každá začatá hodina naviac 5€

                                                           Cudzí 250€ + energie (na 2dni=48h)

                                                                       Každá začatá hodina naviac 5€.

 

 

Uznesenie č. 12.6 – II./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 1.3.2017 mení úväzok hlavného kontrolóra na 30 %. Ostatné náležitosti jeho platu zostávajú nezmenené.

 

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 29.03.2017

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top