Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 12.10.2015 13:53  //  aktualizácia: 21.06.2016 09:49  //  zobrazené: 281

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 30.09.2015

číslo: 06/2015  |  dátum konania: 30.09.2015  |   zápisnica (pdf)

 

Uznesenie

zo VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku

zo dňa 30.09.2015

 

 

Uznesenie č. 1. – V./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a/ schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: predseda : Ing. Jozef Šuvada

                                                 členovia :   Ing. Stanislav Šimko, Jozef Benčík

za overovateľov zápisnice : Mgr. Andrea Benková,  Radoslav Hipp

b/ určuje

za zapisovateľa  : Ing. Ján Valek

 

Uznesenie č. 2. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje predložený program rokovania so zmenami :  presunúť bod 8.2. Vyhodnotenie verejnej súťaže – kaderníctvo za bod 5.3., vypustiť bod 10.1. Schválenie odpredaja pozemku JUDr. Róbert Hipp, 10.4. Žiadosť o predbežný súhlas s odkúpením pozemku P. Koska, pridať bod 12.6. Žiadosť o odpredaj pozemku Štefánia Špiková a bod 12.7. Žiadosť o zriadenie vecného bremena manželia Lenčéšoví.

 

Uznesenie č. 3. – VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje   kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.08.2015.

 

Uznesenie č.5.1. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok za rok 2014/2015

 

Uznesenie č.5.2. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Močenok za rok 2014/2015

 

Uznesenie č.5.3. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok za rok 2014/2015

 

Uznesenie č. 8.2. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje predaj nehnuteľností – stavba s. č. 574 evidovaná na LV. č.2425, parc. č. 592/3, pozemok vedený na LV  č. 2425 parc. č. 592/3 o výmere 35 m2 pre víťaza verejnej súťaže BERA, s.r.o. Andreja Hlinku 483/9 951 31 Močenok za cenu 15 150,00 eur.

 

Uznesenie č. 6.1.- VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje VZN č. 9/2015 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok

 

Uznesenie č. 6.2. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Močenok na roky 2015-2020

 

Uznesenie č. 7.1. -VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie návrh VZN o verejných  kultúrnych podujatiach na území obce Močenok a termín predloženia pripomienok 5.11.2015

 

Uznesenie č. 7.2. -VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Močenok a termín predloženia pripomienok 5.11.2015

 

Uznesenie č. 7.3. -VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie návrh VZN organizačný a prevádzkový poriadok futbalového štadióna v Močenku a termín predloženia pripomienok 5.11.2015

 

Uznesenie č. 7.4. -VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a termín predloženia pripomienok 5.11.2015

 

Uznesenie č. 8.1. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok tak, ako bol predložený starostom obce

 

Uznesenie č. 9.1. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie správu z následnej finančnej kontroly zameranej na realizáciu vybavenosti 12 b.j. na ulici Andreja Hlinku

 

Uznesenie č. 9.2. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie správu z kontroly zverejňovania zmlúv a faktúr v roku 2015

 

Uznesenie č. 10.2. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemky vedené v k. ú. Močenok KN-C na LV 931 parc. č. 6613/10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 a  parc. č. 6613/11 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 pre Štefana Kollára a manželku Vieru, bytom Cintorínska 961/14, Močenok.

 

Uznesenie č. 10.3. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje predaj nehnuteľnosti vedenej v k. ú. Močenok KN-C na LV 931 ako dom s. č. 717 na  parc. č. 6613/13 pre Štefana Kollára a manželku Vieru, bytom Cintorínska 961/14, Močenok za 1,00 euro.

Uznesenie č. 10.5. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti - pozemok vedený v k. ú. Močenok, ktorý leží pred parc. č. 185/1,185/7,185/3,189/4,189/3 pre Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, Močenok

 

Uznesenie č. 10.6. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti - pozemok vedený v k. ú. Močenok, ležiaci pred parcelou č.128, časť parcely 140/7 pre Petra Závodného, Budovateľská 128, Slovenská nová Ves

 

Uznesenie č. 10.7. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľností - pozemky vedené v k. ú. Močenok, parc. č. 1747/155 74 m2, parc. č. 1747/154 88 m2 a parc. č. 1747/153 3 m2. pre Štefana Kováča, bytom Švábska 1447/13, Močenok

 

Uznesenie č. 10.8. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľností - pozemok vedený v k. ú. Močenok - areál MŠ Močenok pre Ing. Petra Bučkuliaka  a Miroslavu Bučkuliakovú

 

Uznesenie č. 11.1. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie správy komisií pri obecnom zastupiteľstva tak, ako boli predložené

 

Uznesenie č. 11.2. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje na návrh zástupcu starostu obce poplatky nasledovne:

Poplatky za prenájom spoločenskej sály :

- veľké akcie – svadba, ples, disco:                

domáci - 150€ + energie

cudzí    - 200€ + energie

- malé akcie – rodinné posedenia do 5 hod.:

domáci  -  80€ + energie + každá začatá hod. 10€

cudzí     - 100€ + energie + každá začatá hod. 10€

- prezentácie, prednášky, predaj. akcie – do 3 hod.:  

 - 100€ + energie + každá začatá hod. 20€

Poplatky za prenájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku:

            predaj tovaru nepovoliť

            prezentačné akcie  -  25€ za hodinu

Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome - kino  - 

100€/3 hod. + energie + každá začatá hod. 20€

Poplatky za prenájom športovej haly:             

domáci     7€ za hodinu

cudzí      25€ za hodinu

 

 

Uznesenie č. 12.1. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje variantu č. 1 ako podklad k ďalšiemu riešeniu postupu výstavby trhoviska

 

Uznesenie č. 12.2. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje príspevok na činnosť Monika o. z. Družstevná 1518, Močenok vo výške 288.00 eur.   

 

Uznesenie č. 12.3. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje návrh zmluvy medzi Ponitrianskym združením pre separovaný odpad Výčapy-Opatovce a Obcou Močenok o prenájme 1100 l kontajnerov

 

Uznesenie č. 12.4. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

berie na vedomie informáciu starostu obce o vymenovaní Mgr. Jany Tomasovszkej do funkcie riaditeľky Domova dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok od 15.10.2015 na základe výsledku výberového konania

 

Uznesenie č. 12.5. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

neschvaľuje vydanie súhlasu na vybudovanie novej trasy optického kábla podľa žiadosti Slovanet, a.s. Bratislava

 

Uznesenie č. 12.6. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

neschvaľuje predbežný súhlas s predajom nehnuteľností podľa žiadosti p. Štefánie Špikovej.

 

Uznesenie č. 12.7. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech vlastníka pozemkov - parcely reg. „C“ č. 745/13 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria k. ú. Močenok, parcely reg. „C“ č. 745/18 o výmere 289 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria k. ú. Močenok, parcely reg. „C“ č. 745/19 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria k. ú. Močenok, parcely reg. „C“ č. 745/20 o výmere 26 m2, druh pozemku: záhrady k. ú. Močenok, parcely reg. „C“ č. 745/21 o výmere 26 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria k. ú. Močenok, spočívajúcom v práve prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez zaťažený pozemok parcely reg. „C“ č. 745/3 o výmere 458 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria k. ú. Močenok, vo vyznačenom rozsahu v geometrickom pláne č. 101/2015 podľa žiadosti Mareka Lenčéša a manželky Lýdie, bytom Športová 1801, Močenok.

 

Uznesenie č. 13. - VI./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje na návrh Komisie pre sociálne veci, bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov nasledovne:

1 - izbový - Milan Stojka, Sv. Gorazda 586, Močenok

2 - izbový -  Bohuš Sabo, Rokošová I. č.231, Močenok.

 

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

 

Zapísal: Ing. Ján Valek

Močenok, 30.09.2015

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top