Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 21.12.2016 13:00  //  aktualizácia: 23.05.2017 18:05  //  zobrazené: 159

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 30.11.2016

číslo: 06/2016  |  dátum konania: 30.11.2016  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku konaného dňa 30. 11. 2016

 

Uznesenie č. 1. – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ernest Vereš, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
za overovateľov zápisnice: Mgr. Petra Sýkoru, Ing. Veroniku Kollárovú
b/ určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

Uznesenie č. 2. – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami a to:
•celý bod č. 7 Školstvo presunutý za bod č. 4. Interpelácie poslancov,
•doplnenie bodu č. 11.6 Návrh a schválenie Nájomnej zmluvy medzi INOVA-NR, s. r. o a Obcou Močenok.

 

Uznesenie č. 3. – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OZ zo dňa 28. 09. 2016 a na II. zasadnutí OZ mimo plánu práce zo dňa 02. 11. 2016.

 

Uznesenie č. 5.1 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Uznesenie č. 5.2 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 16/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok.

 

Uznesenie č. 5.3 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
Návrh VZN Obce Močenok č. 17/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií v jej zriaďovacej pôsobnosti.

 

Uznesenie č. 5.4 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Močenok na rok 2017.

 

Uznesenie č. 6.1 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015.

 

Uznesenie č. 6.2 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2015.

 

Uznesenie č. 6.3 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o príjmoch a čerpania rozpočtu za 3 kvartál v roku 2016.

 

Uznesenie č. 6. 4 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje s pozmeňovacími návrhmi VI. zmenu rozpočtu obce na rok 2016:
- Program č. 3 – Kapitálové výdavky:
            Projektová dokumentácia MŠ Močenok 15 000,- €
            Kúpa domu s pozemkom ul. Sv. Gorazda 8 900,- €

Dofinancovanie verejného osvetlenia:
- Časť Príjmy – Verejné osvetlenie 176 526,36 €
- Program č. 6, podprogram 6.3 Finančné operácie:
            splátka úveru z dotácie ČSOB – VO – 176 526,36 €
            splátka z úveru z Vlastných zdrojov ČSOB – VO – 85 288,93 €

 

Uznesenie č. 6.4.1 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov
kúpu nehnuteľností - pozemkov a stavby v k. ú. Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, lokalita ul. Sv. Gorazda a to konkrétne:

a)         pozemky – register C-KN, LV č. 864 - parcela č. 573/3, druh pozemku: záhrady, vo výmere 24 m2, parcela č. 573/4, druh pozemku: záhrady, vo výmere 98 m2, parcela č. 575/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 53 m2
b)         stavba - register C-KN, Rodinný dom - parcela č. 575/8, so súpisným číslom 598,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, zapísané na LV č. 864 vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor za cenu 8 900 € stanovenú znaleckým posudkom č. 04/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885
Predávajúci: Marek Stojka, rod. Stojka, bytom Sv. Gorazda 598/52, 951 31  Močenok

 

Uznesenie č. 6. 5 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje pozmeňovacími návrhmi návrh rozpočtu obce na rok 2017:
Časť Príjmy: Polyfunkčný dom – dotácia MVDaRR 197 040,-€

·         Úver - Polyfunkčný dom – ŠFRB 295 560,-€

Program č. 3, podprogram 3.3 Kapitálové výdavky:
•           Kúpa polyfunkčného domu ul. A. Hlinku z dotácie ŠFRB 295 560,-€
•           Kúpa polyfunkčného domu ul. A. Hlinku z dotácie MVDaRR 197 040,-€
•           Polyfunkčný dom ul. A. Hlinku – Technická vybavenosť 23 210,-€

·           z vlastných zdrojov obce vo výške 0,00 Eur.

b) berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2018 - 2019

 

Uznesenie č. 6.6 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu 2017-2019.

 

Uznesenie č. 6. 7 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2017.

 

Žiadateľ

 

Štatutárny zástupca právnickej osoby

Schválená dotácia
r.2017

Karate Močenok

Ing. Miroslav Tóth

800 €

 

DH Močenská kapela

Dušan Žember, Peter Prvák

1 000 €

 

Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"

Karol Malík

1 375 €

 

Klub tvorivosti pri KS Močenok

p. Mária Dičérová

300 €

 

Klub cvičeniek pre zdravie Močenok

 

Gabriela Sklenárová

 

200 €

 

Hádzanársky klub JUNIOR Močenok

 

Ľuboš Blažo

 

17 000 €

 

Klub športovo aktívnych žien

 

Jozefína Mesárošová

 

150 €

 

Klub dôchodcov v Močenku

 

Anna Hanáková

 

350 €

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

 

Anna Hanáková

 

 

300 €

 

 

SČK - Močenok

 

Regina Kohútová

 

1 100 €

 

Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok

 

Jozef Kútny

 

 

200 €

 

ZO chovateľov poštových holubov Močenok

 

Ing. Gabriel Prvák

 

250 €

 

ŠACH - klub Močenok

 

Jozef Mesároš

 

500 €

 

SS Močenskí speváci

 

Štefan Lenčéš

 

200 €

 

Stolnotenisový klub senior

 

Štefan Bleho

 

100 €

 

Spolok rekreačných futbalistov

 

Ľuboš Podhradský

 

 

nefin. prísp.
(6 x uvoľnenie zasad. miest.
v dobe 3 hod)

 

Monika o.z.

 

Mgr. Helena Šuvadová

 

500 €

 

MO Matice slovenskej v Močenku

 

Mgr. Jolana Lenčéšová

 

200 €

 

 

Združenie rodina je viac

 

Peter Kohút

 

300 €

 

Folklórna skupina Močenčanka

 

Mária Szabová

 

300 €

 

 

Spevácka skupina - ZÚGOVANKA

 

Marián Horváth

 

400 €

 

Klub leteckých modelárov Močenok

 

Ľudovít Pec

 

 

150 €

 

 

FK Močenok

 

Matej Šimko

 

29 000 €

 

Rezerva na prácu s mládežou

  1 825 €

 

 

Uznesenie č. 6.8 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31.12.2016.

 

Uznesenie 7.1 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom roku 2015/2016.

 

Uznesenie 7.2 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom roku 2015/2016.

 

Uznesenie 7.3 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok v školskom roku 2015/2016.

 

Uznesenie 7.4 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na  vedomie
Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 2016/2017.

 

Uznesenie 7.5 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na  vedomie
Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský rok 2016/2017.

 

Uznesenie 7.6 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na  vedomie
Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 2016/2017.

 

Uznesenie č. 8.1 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly hospodárenia Základnej umeleckej školy v Močenku za rok 2015 a 1. polrok 2016 okrem osobných nákladov.

 

Uznesenie č. 8.2 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017.

 

Uznesenie č. 9.1 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Výsledok výberového konania na prenájom priestorov školského bufetu.

 

Uznesenie č. 9.2 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o návrhu zmluvy o nájme nebytového priestoru - školský bufet.
Prenajímateľ: Základná škola Močenok
Nájomca: Matúš Lešš – LESS, Močenok

 

Uznesenie č. 9.3 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Návrh Kúpnej zmluvy medzi Rímskokatolícka cirkev Farnosť Močenok a Obcou Močenok, predmet zmluvy: nehnuteľnosť par. č. 6908/6, reg. „E“ – KN, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1 151 m2 za sumu 21 385,58 €.
b) schvaľuje
Uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

Uznesenie č. 9.4 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností účastníkov Rímskokatolícka cirkev Farnosť Močenok a Obcou Močenok, predmet vkladu do katastra: nehnuteľnosť par. č. 6908/6, reg. „E“ – KN, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1 151 m2
b) schvaľuje
Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľní.

 

Uznesenie č. 9.5 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa: Július Tóth, ul. Narcisová, 927 05  Šaľa, pozemok vedený na LV č. 287, parcela č. 573/1 o výmere 435 m2.

 

Uznesenie č. 9.6 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 058/2015,  úradne overeného Okresným úradom  Šaľa dňa 17. 07. 2015, katastrálnym odborom pod číslom 226/2015 a to konkrétne:

•           LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom parc. č. 1745/225 o výmere 202 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1757/20 o výmere 121 m2, druh pozemku – vodná plocha, register „C-KN“ katastrálne územie Močenok pre Petra Kosku, bytom Sv. Gorazda, 951 31  Močenok, za cenu 1 970 € stanovenú znaleckým posudkom č. 253/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že obec dané pozemky nevyužíva a bezprostredne susedia s pozemkom žiadateľa, ktorý sa o pozemky dlhodobo stará.
Kupujúci: Peter Koska, Sv. Gorazda, 951 31  Močenok

 

Uznesenie č. 9.7 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 097/2016,  úradne overeného Okresným úradom Šaľa dňa 18. 10. 2016, katastrálnym odborom pod číslom 471/2016 a to konkrétne:

•           LV č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom parcela č. 1749/103 o výmere 30 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, register „C-KN“ katastrálne územie Močenok.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú a je oplotený.

Kupujúci: Ing. Ivan Petrovič, ul. Hájska, 951 31  Močenok
                 Ing. Jana Petrovičová, Sv. Gorazda, 951 31  Močenok

Cena: 6,05 €/m2

 

Uznesenie č. 9.8 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj časti nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 100/2016 overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor dňa 13. 10. 2016
a to konkrétne:
•           LV. č. 4274 odčlenený diel novým parcelným číslom 6938/12, register „C“ – KN o výmere 85 m2 – druh pozemku – zastavaná plocha, katastrálne územie Močenok,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že obec daný pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov, ktorý sa o pozemok dlhodobo starajú a plánujú si ho oplotiť.

Kupujúci: Tomáš Straňák a manželka Ivana Straňáková, bytom Hájska, 951 31  Močenok.

Cena: 4,84 €/m2

 

Uznesenie č. 10 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

 

Uznesenie č. 11.1 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Petíciu za výstavbu detského ihriska na Hájskej ulici.

 

Uznesenie č. 11.2 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
odporúča
Na návrh Komisie pre školstvo, mládež a šport pridelenie Obecného prospechového štipendia
za školský rok 2015/2016 pre
1. Miroslavu Sýkorovú, bytom Úzka, 951 31  Močenok
a
2. Barboru Suchú, bytom Ľ. Štúra, 951 31  Močenok.

 

Uznesenie č. 11.3 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
súhlasí
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2/2016, obec Močenok potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

Uznesenie č. 11.4 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 
Kúpu obecných nájomných bytov „Polyfunkčný dom“  – účel  U 413 kúpa nájomného bytu v polyfunkčnom dome na základe kúpnej zmluvy.


schvaľuje  
Uzavretie Kúpnej zmluvy s spoločnosťou INOVA-NR, s.r.o., Cabajská cesta 42, 949 01  Nitra, IČO: 46 776 311, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy a to:

•           stavby: ,,Polyfunkčný dom s 12 b.j.“, s kúpnou cenou 492 600,00 Eur, ktorá bola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č. 493/2016/SÚ/3233 dňa 22.11.2016 so  súpisným číslom 484, v obci Močenok, okres Šaľa, osadená na pozemku parcela č. 153/8 zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 7007, katastrálne územie Močenok,
•           pozemkov parcela č. 153/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 650 m², parcela č. 153/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 281 m², parcela č. 153/29 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m² a parcela č. 153/30 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 527 m² zapísané na LV č. 7007, register C-KN, v spoluvlastníckom podiele 1/1 s celkovou kúpnou cenou 1,00 Eur,

•           technickú vybavenosť k stavbe: ,,Polyfunkčný dom s 12 b.j.“ vybudovanej na pozemkoch parcela č. 153/1 a parcele č. 153/30 zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 7007, register C-KN, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to v rozsahu:

     SO 02 Vonkajší vodovod, SO 03 Rekonštrukcia RaMOZ, SO 04 Elektrická prípojka NN,
     SO 05 Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Spevnené plochy a úprava terénu, SO 07 Oporný múr,
     SO 08 Smetníky, SO 09 Sadové úpravy, ktorá bola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č. 493/2016/SÚ/3233 s celkovou kúpnou cenou 23 210,00 Eur.


schvaľuje
Investičný zámer odkúpiť od spoločnosti INOVA-NR, s.r.o., Cabajská cesta 42, 949 01  Nitra stavbu: ,,Polyfunkčný dom s 12 b.j.“, s kúpnou cenou 492 600,00 Eur, ktorá bola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č. 493/2016/SÚ/3233 dňa 22.11.2016 so  súpisným číslom 484, v obci Močenok, okres Šaľa, osadená na pozemku parcela č. 153/1, 153/8, 153/19 a 153/29 zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 7007, katastrálne územie Močenok, zhotovená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Žigmund Szegheö, autorizovaný stavebný inžinier – PROFIS NZ, s.r.o., Považská 4. 940 67 Nové Zámky.


schvaľuje  
Investičný zámer odkúpiť od spoločnosti INOVA-NR, s.r.o., Cabajská cesta 42, 949 01 Nitra technickú vybavenosť k stavbe: ,,Polyfunkčný dom s 12 b.j.“, ktorá je vybudovaná na pozemkoch parcela č. 153/1, 153/8, 153/29 a 153/30 zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 7007 register C-KN a to v rozsahu: 
SO 02 Vonkajší vodovod, SO 03 Rekonštrukcia RaMOZ, SO 04 Elektrická prípojka NN,
SO 05 Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Spevnené plochy a úprava terénu, SO 07 Oporný múr,
SO 08 Smetníky, SO 09 Sadové úpravy, ktorá bola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č. 493/2016/SÚ/3233 s celkovou kúpnou cenou 23 210,00 Eur.


schvaľuje  
Spôsob financovania stavby: ,,Polyfunkčný dom s 12 b.j.“, s kúpnou cenou 492 600,00 Eur:
-           z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR- 60% vo výške 295 560,00 Eur,
-           z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 40% vo výške 197 040,00 eur,
-           z vlastných zdrojov obce vo výške 0,00 Eur.


schvaľuje  
Spôsob financovania obstarania technickej vybavenosti k stavbe: ,,Polyfunkčný dom s 12 b.j.“ v rozsahu: SO 02 Vonkajší vodovod, SO 03 Rekonštrukcia RaMOZ, SO 04 Elektrická prípojka NN, SO 05 Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Spevnené plochy a úprava terénu, SO 07 Oporný múr, SO 08 Smetníky, SO 09 Sadové úpravy,  s celkovou kúpnou cenou 23 210,00 Eur z vlastných zdrojov obce vyčlenených z rozpočtu obce.

 

schvaľuje  
Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania  v súlade so zákonom NR SR č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na kúpu obecných nájomných bytov k stavbe „Polyfunkčný dom s 12 b. j.“

 

schvaľuje 
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na kúpu obecných nájomných bytov k stavbe „Polyfunkčný dom s 12 b.j.“.

 

schvaľuje  
Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na základe vypracovaného   znaleckého posudku a písomného súhlasu predávajúceho nehnuteľnosťami, a to:

•           stavbou: ,,Polyfunkčný dom s 12 b.j.“, ktorá bola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č. 493/2016/SÚ/3233 dňa 22.11.2016 so  súpisným číslom 484, v obci Močenok, okres Šaľa, osadená na pozemku parcela č. 153/1, 153/8, 153/29 a 153/30 zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 7007, katastrálne územie Močenok,
•           pozemkom: parcela č. 153/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 281 m², zapísané na LV č. 7007, register C-KN.

 

súhlasí  
s prijatím záväzku
Dodržiavať podmienky na poskytnutie dotácie stanovených zákonom platných v čase podania žiadosti.

 

súhlasí  
s prijatím záväzku
Zachovať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, t. j. 30 rokov

 

súhlasí  
s prijatím záväzku
Zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

súhlasí  
s prijatím záväzku
Zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na zabezpečenie záväzku.

 

súhlasí  
s prijatím záväzku
Dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

 

súhlasí  
s prijatím záväzku
Zriadiť samostatný účet v banke pre platby nájomného vrátane vinkulácie vo výške 3-násobku splátky úveru a dať banke výslovný súhlas s vykonaním dispozície pre naloženie s vinkulovanými finančnými prostriedkami v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle vinkulácie.  

 

súhlasí  
s prijatím záväzku
Každoročne zapracovať do rozpočtu obce splátky úveru a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru, ako aj úrokov z poskytnutého úveru počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania.

 

splnomocňuje  
Starostu obce Močenok vykonať potrebné náležitosti a úkony pre podpísanie kúpnych zmlúv, ako aj podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania a žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB a podpísaním zmlúv s MDVaRR SR a ŠFRB.

 

Uznesenie č. 11.5 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci, bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu tak, ako bol predložený.

Dvojizbové byty

P.č. Meno a priezvisko,  adresa                                                                  Počet bodov

      7.      Ján Zima, A. Hlinku                                                                             153,5

      8.      Ivana Dičérová, Rokošová                                                                    148,5

      9.      Roderika Kováčová, B. Klucha                                                             137,0

 

Uznesenie č. 11.6 – VI./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo  
Návrh Nájomnej zmluvy medzi INOVA-NR, s.r.o.  a  Obcou Močenok, predmet nájomnej zmluvy: Polyfunkčný dom

b) schvaľuje  
Uzatvorenie nájomnej zmluvy.

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 30. 11. 2016

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top