Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 02.10.2017 15:16  //  aktualizácia: 11.10.2017 15:33  //  zobrazené: 47

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 27.09.2017

číslo: 05/2017  |  dátum konania: 02.10.2017  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 27. 09. 2017

 

 

Uznesenie č. 1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp
za overovateľov zápisnice: Ing. Ernesta Vereša, Ing. Stanislava Šimka
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko
Proti: 0

 

Uznesenie č. 2 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania s pozmeňovacím návrhom
- doplnenie bodu 5.6 – Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ zo dňa 26. 07. 2017

Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 04/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2000 O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce  Močenok a ktorým sa ruší Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.6 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0
 

Uznesenie č. 6.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu obce na rok 2017 tak, ako bola predložená

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
zmluvu o nájme telocvične v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok medzi
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1699/23, 951 31  Močenok
Nájomca: Gabriela Sklenárová, ul. Nad Ihriskom 1780, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
zmluvu o nájme gymnastickej telocvične v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme gymnastickej telocvične v Základnej škole Močenok medzi
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1699/23, 951 31  Močenok
Nájomca: Erika Szabóová, ul. Sv. Gorazda 650, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
zmluvu o nájme telocvične v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok medzi
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1699/23, 951 31  Močenok
Nájomca: Tibor Székely, ul. Balajka 2080/20, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.5 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
zmluvu o nájme telocvične v Základnej škole Močenok
súhlasí
s uzatvorením zmluvy o nájme telocvične v Základnej škole Močenok medzi
Prenajímateľ: Základná škola Močenok, ul. Školská č. 1699/23, 951 31  Močenok
Nájomca: MVDr. Hana Šidíková, ul. Švábska 1465, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly správnosti platenia dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad so zameraním
na opodstatnenosť poskytnutých úľav v podmienkach obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
vydáva
predbežný súhlas na využívanie časti obecnej parcely č. 1749, reg. „E-KN“ a parcely č. 1749/49, reg. „C-KN“, vedené na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľa Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, 951 31  Močenok, IČO: 31126014. Uvedené parcely sa nachádzajú pred parcelou č. 185/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne parcelu č. 1745/34 o výmere 144 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a parcelu č. 1745/35 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, obe vedené na LV č. 2425, reg. „C-KN“, za cenu spolu 1 370,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 169/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912 885

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že na parcele č. 1745/35 majú žiadatelia postavenú časť rodinného domu a parcelu č. 1745/34 niekoľko rokov užívajú ako záhradu.

Kupujúci: Štefan Lenčéš s manželkou Magdalénou Lenčéšovou, bytom ul. Biskupa Klucha 53/43, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne novovytvorenú parcelu
č. 1757/21 o výmere 202 m2, druh pozemku: záhrada, reg. „C-KN“ a  novovytvorenú parcelu č. 1757/22 o výmere
58 m2, druh pozemku: záhrada,  reg. „C-KN“, ktoré sa odčlenili z parcely č.  1757/100, reg. „E-KN, vedená na LV
č. 4274 a novovytvorenú parcelu č. 4034/3 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, reg. „C-KN“, ktorá
sa odčlenila z parcely č. 4055, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274. Parcely sa odčlenili na základe Geometrického plánu č. 33/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 08. 08. 2017 pod číslom 301/2017.

Cena stanovená znaleckým posudkom č. 168/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozefom Račekom, číslo znalca 912 885, je spolu 2 110,- €.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že žiadatelia pozemky dlhodobo užívajú.

Kupujúci: Eduard Kohút a manželka Martina Kohútová, rod. Líšková, bytom ul. Mlynská 424/1, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.5 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností - pozemkov, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne

•     parcelu č. 489/15 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, reg. „C-KN“, vedená na LV
č. 2425,

•     parcelu č. 489/16 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, reg. „C-KN“, vedená na LV
č. 2425 a

•     novovytvorenú parcelu č. 1749/105 o výmere 464 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, reg. „C-KN“, ktorá sa odčlenila od parcely č. 1749/49 Geometrickým plánom č. 54/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 26. 05. 2017 pod číslom 216/2017, vedená na LV č. 2425

za cenu spolu 4 560,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 163/2017 spracovaným znalcom Ing. Petrom Števulom, číslo znalca 913 453

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že na parcelách č. 489/15 a 489/16 sa nachádza časť budovy COOP Jednoty, spotrebné družstvo
a novovytvorenú parcelu č. 1749/105 COOP Jednota, spotrebné družstvo kupuje so zámerom rozšírenia Nákupného strediska v obci Močenok pričom dôjde k skvalitneniu služieb pre občanov obce.

Kupujúci: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, IČO: 168 874, IČ DPH: SK 2020411800, Štefánikova 54,
949 01 Nitra

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora,
Zdržal sa: 1
Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.6 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo
Návrh Kúpnej zmluvy medzi COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, IČO: 168 874, IČ DPH: SK 2020411800, Štefánikova 54, 949 01 Nitra (ako predávajúci) a Obcou Močenok (ako kupujúci)

predmet zmluvy: nehnuteľnosť - par. č. 509/18, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 606 m2,
ktorá sa odčlenila z parcely č. 509, reg. „C – KN“, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 44 za sumu 5 500,- €.

schvaľuje
Uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora,
Zdržal sa: 1
Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,

•           Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok,

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – V./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu: ,,Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice v obci Močenok“ vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov.

Hlasovanie:
Za: 9
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora, Juraj Lenický
Proti: 0

 

 

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 27. 09. 2017

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top