Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 30.06.2016 13:15  //  aktualizácia: 09.11.2016 16:26  //  zobrazené: 146

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2016

číslo: 01/MOZ/2016  |  dátum konania: 29.06.2016  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia

z I. zasadnutia OZ pri Obecnom zastupiteľstve
v Močenku mimo plánu práce v roku 2016
zo dňa 29. 06. 2016

 

 

Uznesenie č. 1. –I./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ernest Vereš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Andrea Benková

za overovateľov zápisnice:
Ing. Mareka Mesároša, Ing. Jozefa Šuvadu

b/ určuje
za zapisovateľa: Ing. Lucii Hambálkovú 

 
Uznesenie č. 2. –I./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami, doplnenie programu v bode 3. o bod 3.3 Návrh VZN Obce Močenok č. ...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok.


Uznesenie č. 3.1 –I./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
odvoláva
ku dňu 30.6.2016 na návrh starostu obce z funkcie riaditeľky DD Milosrdného samaritána,
sv. Gorazda 569/30, 951 31  Močenok, Mgr. Janu Tomasovszkú, Levice


Uznesenie č. 3.2 –I./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 – časť Príloha č. 1 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov a stanovuje termín na pripomienkovanie do 15.07. 2016


Uznesenie č. 3.3 –I./MOZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok a stanovuje termín na pripomienkovanie do 15.7. 2016.

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

  

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambálková

Močenok, 30.06.2016

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top