Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 19.01.2017 14:20  //  aktualizácia: 27.04.2017 10:12  //  zobrazené: 85

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2017 zo dňa 12.01.2017

číslo: 01/MOZ/2017  |  dátum konania: 12.01.2017  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce
v roku 2017 konaného dňa 12. 01. 2017

 

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Jozef Benčík, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Stanislav Šimko
za overovateľov zápisnice: Ľuboslava Hippa, Ing. Veroniku Kollárovú
b/ určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami a to:
- doplnenie bodu č. 3 o ďalší bod rokovania a následné prečíslovanie zvyšných uznesení:
3.1 Rušenie Uznesenia č. 11.4 – VI./OZ/2016 o schválení kúpy obecných nájomných bytov v Polyfunkčnom objekte na ul. A. Hlinku v Močenku, ktoré OcZ schválilo na VI. riadnom zasadnutí dňa 30.11.2016
3.2 Schválenie kúpy obecných nájomných bytov v Polyfunkčnom objekte na ul. A. Hlinku v Močenku
3.3 Zriadenie Komunitného centra obcou Močenok – ambulantná a terénna služba  

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ruší
Uznesenie č. 11.4 – VI./OZ/2016 o schválení kúpy obecných nájomných bytov v Polyfunkčnom objekte na ulici A. Hlinku v Močenku, ktoré Obecné zastupiteľstvo schválilo na VI. riadnom zasadnutí dňa 30.11.2016

 

Uznesenie č. 3.2 – I./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Investičný zámer obstaranie 12 nájomných bytov v stavbe SO 01 ,,Polyfunkčný dom“, súp. č. 484, postavená na par. č. KN-C č. 153/8, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 7063  s 12 bytovými nájomnými jednotkami a administratívnymi priestormi pre políciu, ktoré boli postavené podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. 369/2015/SÚ/175 a zmenami zapracovanými v projekte skutkového stavu po realizácii schváleného v kolaudačnom konaní č. 493/2016/SÚ/3233, ktoré vypracoval  autorizovaný stavebný inžinier Ing. Žigmund Szegheö, architektonický ateliér PROFIS NZ, s.r.o., Považská 4, 940 67 Nové Zámky.

schvaľuje
Investičný zámer obstaranie administratívnych priestorov pre políciu v stavbe SO 01 ,,Polyfunkčný dom“, súp. č. 484, postavená na parc. č. KN-C č. 153/8, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 7063  s 12 bytovými nájomnými jednotkami a administratívnymi priestormi pre políciu, ktoré boli zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou  autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Žigmund Szegheö, architektonický ateliér PROFIS NZ, s.r.o., Považská 4, 940 67 Nové Zámky, schválenej v stavebnom konaní č. 369/2015/SÚ/175.

schvaľuje
Investičný zámer obstaranie technickej vybavenosti, ktorá podmieňuje užívanie stavby ,,Polyfunkčný dom“ súp. č. 484, vedená na LV č. 7063  s 12 bytovými nájomnými jednotkami a administratívnymi priestormi pre políciu, v zložení objektov SO 02 Vonkajší vodovod, SO 03 Rekonštrukcia RaMOZ, SO 04 Elektrická prípojka NN, SO 05 Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Spevnené plochy a úprava terénu, SO 07 Oporný múr, SO 08 Smetníky, SO 09 Sadové úpravy, postavenú na parc. č. KN-C č. 153/1, 153/29, 153/30, k. ú. Močenok, vedené na LV č. 7007, ktorá bola zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou  autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Žigmund Szegheö, architektonický ateliér PROFIS NZ, s.r.o., Považská 4, 940 67 Nové Zámky schválenej v stavebnom konaní č. 369/2015/SÚ/175.

schvaľuje
Investičný zámer obstaranie pozemku, na ktorom je postavená stavba ,,Polyfunkčný dom“ súp. č. 484, a to parc. č. KN-C č. 153/8, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 7063.

schvaľuje
Investičný zámer obstaranie pozemkov, na ktorých  je vybudovaná technická vybavenosť k stavbe ,,Polyfunkčný dom“  a to parc. č. v KN-C č. 153/1, 153/29, 153/30, k. ú. Močenok, vedené na LV č. 7007.

schvaľuje
Účel obstaranie 12 nájomných bytov v k. ú. Močenok na základe kúpnej zmluvy za cenu vo výške 492 600,00 Eur.

schvaľuje
Účel obstaranie administratívnych priestorov pre políciu  v k. ú. Močenok na základe kúpnej zmluvy za cenu vo výške 1,00 Eur.

schvaľuje
Účel obstaranie technickej vybavenosti k 12 nájomným bytom a administratívnym priestorom pre políciu,  v k. ú. Močenok, na základe kúpnej zmluvy za cenu vo výške 23 210,00 Eur.

schvaľuje
Účel obstaranie pozemkov, na ktorých je postavená stavba ,,Polyfunkčný dom“ s 12 bytovými nájomnými jednotkami a administratívnymi priestormi pre políciu,  v k. ú. Močenok,  a prislúchajúca technická vybavenosť podmieňujúca užívanie stavby „Polyfunkčný dom“, na základe kúpnej zmluvy za cenu vo výške 1,00 Eur.

schvaľuje
Kúpu nájomných bytov s počtom 12 bytových nájomných jednotiek v stavbe „Polyfunkčný dom“  – účel  U 413 kúpa nájomného bytu v polyfunkčnom dome, na základe kúpnej zmluvy.

schvaľuje
Uzavretie Kúpnej zmluvy s budúcim predávajúcim – zhotoviteľom INOVA-NR, s.r.o., Cabajská 42, 949 01  Nitra, IČO: 46 776 311, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy a to:

 • 12 nájomných bytov č. 1 až 12 v stavbe ,,Polyfunkčný dom“, ktorá bola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č. 493/2016/SÚ/3233 zo dňa 22.11.2016 so  súpisným číslom 484, zapísaná na LV č. 7063, k. ú.  Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1, osadená na pozemku parc. KN-C č. 153/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 281 m2, zapísaný na LV č. 7063, v spoluvlastníckom podiele 1/1, s kúpnou cenou 492 600,00 Eur,
 • administratívne priestory pre políciu v stavbe ,,Polyfunkčný dom“, ktorá bola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím č. 493/2016/SÚ/3233 zo dňa 22.11.2016 so  súpisným číslom 484, zapísaná na LV č. 7063, k. ú.  Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1, osadená na pozemku parc.KN-C č. 153/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 281 m2, zapísaný na LV č. 7063, s kúpnou cenou 1,00 Eur,
 • pozemky parc. KN-C č. 153/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 281 m² zapísaný na LV
  č. 7063, , k. ú.  Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1, na ktorom stojí stavba „Polyfunkčný dom“ s 12 bytovými nájomnými jednotkami a administratívnymi priestormi pre políciu,  parc. KN-C č. 153/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 650 m² , parc. KN-C č. 153/29 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m² a parc. KN-C č. 153/30 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 527 m² zapísané na LV č. 7007, , k. ú.  Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1, na ktorých je vybudovaná technická vybavenosť k stavbe „Polyfunkčný dom“ s celkovou kúpnou  cenou 1,00 Eur,
 • technická vybavenosť k stavbe: ,,Polyfunkčný dom“ skolaudovaná kolaudačným  rozhodnutím
  č. 493/2016/SÚ/3233 v rozsahu objektov SO 02 Vonkajší vodovod, SO 03 Rekonštrukcia RaMOZ, SO 04 Elektrická prípojka NN, SO 05 Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Spevnené plochy a úprava terénu, SO 07 Oporný múr, SO 08 Smetníky, SO 09 Sadové úpravy, vybudovaná na  pozemkoch parc. KN-C č. 153/1, 153/29 a č. 153/30, zapísané na  LV č. 7007, k. ú.  Močenok, obec Močenok, okres Šaľa,  v spoluvlastníckom podiele 1/1 s celkovou kúpnou cenou 23 210,00 Eur.

schvaľuje
Spôsob financovania obstarania 12 nájomných bytov č. 1 až 12 v stavbe ,,Polyfunkčný dom“ formou kúpy s kúpnou cenou 492 600,00 Eur:

 • z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške  60% kúpnej ceny, t. j.  vo výške
  295 560,00 Eur,
 • z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške  40% kúpnej ceny, t. j. vo výške
  197 040,00 Eur,
 • z vlastných zdrojov obce vo výške 0,00 Eur.

 

schvaľuje
Spôsob financovania obstarania administratívnych priestorov pre políciu v stavbe ,,Polyfunkčný dom“ formou kúpy s  kúpnou cenou 1,00 Eur z vlastných zdrojov obce vyčlenených z rozpočtu obce.

schvaľuje
Spôsob financovania obstarania pozemkov, na ktorých stojí stavba „Polyfunkčný dom“ s 12 bytovými nájomnými jednotkami a administratívnymi priestormi pre políciu a technická vybavenosť k stavbe „Polyfunkčný dom“  formou kúpy s kúpnou cenou 1,00 Eur z vlastných zdrojov obce vyčlenených z rozpočtu obce.

schvaľuje
Spôsob financovania obstarania technickej vybavenosti k stavbe: ,,Polyfunkčný dom“ v rozsahu objektov SO 02 Vonkajší vodovod, SO 03 Rekonštrukcia RaMOZ, SO 04 Elektrická prípojka NN, SO 05 Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Spevnené plochy a úprava terénu, SO 07 Oporný múr, SO 08 Smetníky, SO 09 Sadové úpravy, formou kúpy s kúpnou cenou 23 210,00 Eur z vlastných zdrojov obce vyčlenených z rozpočtu obce.

schvaľuje
Vyčlenenie vlastných zdrojov z rozpočtu obce na obstaranie administratívnych priestorov pre políciu v stavbe ,,Polyfunkčný dom“, pozemkov, na ktorých stojí stavba „Polyfunkčný dom“ s 12 bytovými nájomnými jednotkami a administratívnymi priestormi pre políciu a technickej vybavenosti k stavbe „Polyfunkčný dom“  v rozsahu objektov SO 02 Vonkajší vodovod, SO 03 Rekonštrukcia RaMOZ, SO 04 Elektrická prípojka NN, SO 05 Vonkajšie osvetlenie, SO 06 Spevnené plochy a úprava terénu, SO 07 Oporný múr, SO 08 Smetníky, SO 09 Sadové úpravy, formou kúpy s kúpnou cenou spolu 23 210,00 Eur.

schvaľuje
Vyčlenenie 3-mesačných splátok na splátku podpory poskytnutej z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v rozpočte na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa žiadosť o poskytnutie podpory predkladá.

schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania  v súlade so zákonom NR SR č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na kúpu nájomného bytu v polyfunkčnom dome a to 12 nájomných bytov č. 1 až 12 v stavbe „Polyfunkčný dom.“

schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v zmysle zákona č.443/2010      Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na obstaranie nájomného bytu kúpou  12 nájomných bytov č. 1 až 12 v stavbe „Polyfunkčný dom.“

schvaľuje
Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na základe vypracovaného   znaleckého posudku a písomného súhlasu predávajúceho nehnuteľnosťami, a to:

Byt č. 1, vo vchode č. 10, na 1. poschodí (II.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 3934/71384,

Byt č. 2, vo vchode č. 10, na 1. poschodí (II.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 5520/71384,

Byt č. 3, vo vchode č. 10, na 2. poschodí (III.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 3864/71384,

Byt č. 4, vo vchode č. 10, na 2. poschodí (III.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 5542/71384,

Byt č. 5, vo vchode č. 10, na 3. poschodí (IV.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 3915/71384,

Byt č. 6, vo vchode č. 10, na 3. poschodí (IV.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 5479/71384,

Byt č. 7, vo vchode č. 10B, na 1. poschodí (II.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 3602/71384,

Byt č. 8, vo vchode č. 10B, na 1. poschodí (II.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 5520/71384,

Byt č. 9, vo vchode č. 10B, na 2. poschodí (III.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 3696/71384,

Byt č. 10, vo vchode č. 10B, na 2. poschodí (III.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa,

Byt č. 11, vo vchode č. 10B, na 3. poschodí (IV.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 3764/71384,

Byt č. 12, vo vchode č. 10B, na 3. poschodí (IV.NP), zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 5413/71384,

(ďalej byt č. 1 až byt č. 12 spolu len ako „byty“).

ktoré sa nachádzajú v stavbe „Polyfunkčný dom“ súp. č. 484, postavenej na pozemku KN-C parcela číslo 153/8, výmera  281 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, a sú zapísané na LV č. 7063, okres Šaľa, obec Močenok, k. ú. Močenok, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Pozemok KN-C, parcela č. 153/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 281 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 7063, v spoluvlastníckom podiele 1/1, na ktorom je stavba postavená, v spoluvlastníckom podiele pozemku k bytom 55703/71348.

Pozemok KN-C, parcela č. 153/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 650 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 7007, v spoluvlastníckom podiele 1/1, ktorý zabezpečuje prístup k stavbe, v ktorej sa nachádzajú byty, a je priľahlým pozemkom zabezpečujúcim prístup k verejnej komunikácii, na ktorom bude ešte pred termínom otvorenia čerpacieho účtu zriadené na základe súhlasu vlastníka/predávajúceho vecné bremeno práva prechodu a prejazdu „in rem“,  v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na ručenie za podporu poskytnutú z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania formou úveru na kúpu bytov.

 

súhlasí s prijatím záväzku
Dodržiavať podmienky na poskytnutie dotácie a podpory stanovené v zákonoch platných v čase podania žiadostí.

súhlasí s prijatím záväzku
Zachovať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, t. j. 30 rokov

súhlasí s prijatím záväzku
Zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR v stavbe „Polyfunkčný dom“.

súhlasí s prijatím záväzku
Zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, pozemky pod stavbou a pozemky zabezpečujúce užívanie stavby a prístup k stavbe „Polyfunkčný dom“ v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na zabezpečenie záväzku.

súhlasí s prijatím záväzku
Dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 22 zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

súhlasí s prijatím záväzku
Zriadiť samostatný účet v banke pre platby nájomného vrátane vinkulácie vo výške 3-násobku splátky úveru a dať banke výslovný súhlas s vykonaním dispozície pre naloženie s vinkulovanými finančnými prostriedkami v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle vinkulácie

súhlasí s prijatím záväzku
Každoročne zapracovať do rozpočtu obce splátky úveru vo výške 12 mesačných splátok a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru, ako aj úrokov z poskytnutého úveru počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania.

splnomocňuje
Starostu obce Močenok vykonať potrebné náležitosti a úkony pre podpísanie kúpnej zmluvy, ako aj podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z MDaV SR na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania a žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB a podpísaním zmlúv
s MDaV SR a ŠFRB.

 

Uznesenie č. 3.3 – I./MOZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Zriadenie Komunitného centra obcou Močenok – ambulantná a terénna služba

 

 

 

 

 

                                                                                                                               PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 12.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top