Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 05.06.2017 12:50  //  aktualizácia: 20.06.2017 08:12  //  zobrazené: 69

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 31.05.2017

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 05.06.2017  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 31. 05. 2017

 

Uznesenie č. 1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
ng. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš
za overovateľov zápisnice: Mgr. Andreu Benkovú, Ing. Veroniku Kollárovú
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp
Proti: 0

 

Uznesenie č. 2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania s pozmeňujúcimi pripomienkami:
doplnenie bodu programu rokovania č. 10 Rôzne o bod 10.9 Informácia o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou Močenok a Obcou Močenok o nájme nehnuteľnosti a to parcely č. 1747/7, záhrada.

Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na II. zasadnutí OcZ zo dňa 29. 03. 2017

Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č.02/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 03/2017 O organizácii miestneho referenda

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Štatút Obce Močenok

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Program rozvoja bývania obce Močenok na obdobie 2017 - 2021

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.5 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo návrh
Zriaďovacej listiny Komunitného centra Kláštor
Plánu činnosti Komunitného centra Kláštor

schvaľuje bez pripomienok
Zriaďovaciu listinu Komunitného centra Kláštor
Plán činnosti Komunitného centra Kláštor

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2017.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu obce na rok 2017

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly verejného obstarávania vybranej akcie v obci Močenok v roku 2017

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Emila Packu a manželku Martu, Sv. Gorazda 685/241, 951 31  Močenok, časť z parcely č. 1749 na ul.
Sv. Gorazda, vedená na LV č. 4274, reg. „E“ – KN, k. ú. Močenok.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Jozefa Buzmu a manželku Bc. Soňu Buzmovú Hanákovú, M. R. Štefánika 470/3,
951 31  Močenok, pozemok pod garáž, parc. č. 113/48 o výmere 21 m2, vedená na LV č. 2425, reg.
„C“ – KN, k. ú. Močenok

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora

 

Uznesenie č. 8.3 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Mgr. Annu Leššovú s manželom Pavlom Šuvadom, Slnečná 1940/14, 927 05  Šaľa, časť z parc. č. 1747/1 o výmere 67 m2, reg. „E“ – KN, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Bohuša Sekereša a manželku Zuzanu, ul. Biskupa Klucha č. 52/41, 951 31  Močenok, časť
z parcely č. 17/1 o výmere cca 20 m2, vedená na LV č. 2425, reg. „C“ – KN k. ú. Močenok.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.5 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 1783/526 o výmere 32 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, reg. „C–KN“, vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č. 4274,ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 29/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 02. 05. 2017 pod číslom 163/2017 z parcely č. 1783/96 o výmere 5 761 m2, druh pozemku – ostatné plochy, reg. „E-KN“.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva ako predzáhradku a je oplotený.

Kupujúci: Ing. Ladislav Szabo, Rokošova I. 186/8, 951 31  Močenok

Cena: 5,32 €/m2
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.6 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 113/62 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavané plochy, reg. „C – KN“, vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č. 2425, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 33/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 23. 05. 2017 pod číslom 195/2017 z parcely č. 113/2 vo výmere 4 419 m2, druh pozemku – zastavané plochy,  reg. „C - KN“.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok malej výmery a cena za vypracovanie znaleckého posudku a náklady na obchodnú verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovali kúpnu cenu pozemku.

Kupujúci: Filip Vöröš, M. R. Štefánika 470/1, 951 31  Močenok

Cena: 6,65 €/m2
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
návrh starostu obce na udelenie čestného občianstva pre Michala Kováča - Adamova

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.2 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu z Valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi tak, ako ju predniesol starosta obce.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.3 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o ukončení nájomnej zmluvy medzi Obcou Močenok a SLSP, a.s.  tak, ako ju predniesol starosta obce.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.4 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou Močenok a Obcou Močenok o prenájme budovy Kláštor.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.5 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov postavených
s podporou štátu tak, ako bol predložený.

Dvojizbové byty

P.č. Meno a priezvisko,  adresa                                                                                         Počet bodov

   1.            Bc. Zuzana Barciová, A. Hlinku 511/58, Močenok                                                       150,5

   2.            Zuzana Holubjaková, Chalupy 81/37, Močenok                                                           147,5

 

Jednoizbové byty

P.č. Meno a priezvisko,  adresa                                                                                         Počet bodov

   1.            Simona Stachová, Rokošova II. č. 248/2, Močenok                                                     146,5

   2.            Katarína Ebertová (Juhásová), Rokošova I. č. 184/4, Močenok                       

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.6 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole
v Močenku realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.

schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo predstavuje 2 247,60 eur v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.

schvaľuje
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.7 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
súhlasí
s podaním Žiadosti na poskytnutie dotácie z dotačného programu Podpora rozvoja športu na rok 2017 Podprogram č. 2 Výstavba detských ihrísk, názov projektu: ,,Výstavba detského ihriska pre rozvoj pohybových aktivít v obci Močenok“

súhlasí
so spolufinancovaním z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5%.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.8 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o príprave festivalu Gorazdov Močenok 2017 tak, ako ju predniesol organizačný výbor.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.9 – III./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Farnosťou Močenok a Obcou Močenok
o prenájme nehnuteľnosti a to parcely č. 1747/7 o výmere 856 m2, druh pozemku záhrada, reg. „C-KN“, zapísanej na LV č. 3176.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Marek Mesároš, Ľuboslav Hipp, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 31. 05. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top