Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 18.02.2016 08:44  //  aktualizácia: 18.02.2016 09:09  //  zobrazené: 225

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 16.12.2015

číslo: 08/2015  |  dátum konania: 16.12.2015  |   zápisnica (pdf)

Uznesenie

zo VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku

zo dňa 16. 12. 2015

 

Uznesenie č. 1. – VIII./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a/ schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp

za overovateľov zápisnice : Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko

b/ určuje

za zapisovateľa  : Ing. Ján Valek

 

Uznesenie č. 2. - VIII./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje predložený program rokovania tak, ako bol predložený.


Uznesenie č. 3. – VIII./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje      

prenájom nehnuteľnosti:

 – stavbu v k. ú. Močenok, a to konkrétne:

  • časť parcely registra „C“ č. 829 k. ú. Močenok LV 2425 o výmere 215 m²

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN Obce Močenok č.  02/2015 - Zásad hospodárenia s majetkom Obce Močenok.

Obec Močenok je výlučným vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Močenok, Obec Močenok, okres Šaľa: parcela registra „C“ č. 829 LV č.2425 vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor.

Prenajímateľ:

Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok, IČO : 00 30 8439, v zastúpení: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

Nájomca:
ADVENTUS, n.o.
, Viničky 37/5, 949 11 Nitra
NÁJOMNÉ: 10,50 €  za m2/rok
DOBA NÁJMU: na dobu 10 rokov
ÚČEL NÁJMU: prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb.

b) poveruje starostu obce podpísaním zmluvy medzi Adventus, n. o. a obcou Močenok


 

Uznesenie č.4. - VIII./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje
plat hlavného kontrolóra obce Močenok od 1.1. 2016 tak, ako bol predložený t.j. so zvýšením mesačnej odmeny o 20 %

 

                                                                        PaedDr. Roman Urbánik

                                                                              starosta obce

Zapísal :Ing. Ján Valek

Močenok, 16.12.2015

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top