Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 08.12.2015 15:49  //  aktualizácia: 18.02.2016 09:03  //  zobrazené: 357

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 25. 11. 2015

číslo: 07/2015  |  dátum konania: 25.11.2015  |   zápisnica (pdf)

Uznesenie

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku

zo dňa 25. 11. 2015

 

Uznesenie č. 1-VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25.11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

(zákon o obecnom zriadení)

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení

Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef  Šuvada

za overovateľov zápisnice určuje

Mgr. Andreu Benkovú a Ing. Veroniku Kollárovú

za zapisovateľa určuje

Ing. Jána Valeka, prednostu obecného úradu

 

Uznesenie č. 2 -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenok v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

(zákon o obecnom zriadení)

s c h v a ľ u j e program rokovania so zmenou

-  bod 5.5 Návrh zmluvy medzi Kabel TV, s.r.o. a Slovanet, a.s. presunúť za bod 2. Schválenie programu

 

Uznesenie č. 5.5. -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovení zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

prerokovalo

návrh zmluvy o úprave práv a povinností medzi Kabel TV Močenok, s. r. o. a Slovanet, a. s. Bratislava a  Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 24.4.2008 č. 35708261

schvaľuje

uzatvorenie zmluvy a Dodatku č.1

 

Uznesenie č. 3-VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku

zo dňa 30. 09. 2015, tak ako bola predložená

 

Uznesenie č. 5.1. – VII./OZ/2015

v zmysle ustanovenia § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo v Močenku :

                                    schvaľuje so zmenami

tak, ako ich predložil starosta obce na základe pripomienok komisií 

VZN č.10/2015 o verejných kultúrnych podujatiach na území obce Močenok

 

Uznesenie č. 5.2. – VII./OZ/2015

v zmysle ustanovenia § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

sa Obecné zastupiteľstvo v Močenku :

schvaľuje

VZN č. 11/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Močenok

 

Uznesenie  č. 5.3. – VII./OZ/2015

v zmysle ustanovenia § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo v Močenku :

schvaľuje so zmenami

tak, ako ich predložil starosta obce na základe pripomienok komisií 

VZN č. 12/2015

Organizačný a prevádzkový poriadok Futbalového štadióna v Močenku

 

Uznesenie  č. 5.4. – VII./OZ/2015

v zmysle ustanovenia § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo v Močenku :

schvaľuje so zmenami

tak, ako ich predložil starosta obce na základe pripomienok komisií 

VZN č. 13/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za       komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Uznesenie č. 5.6. -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovení zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

prerokovalo

návrh zmluvy medzi Adventus, n. o. a Obcou Močenok o prenájme a

berie na vedomie

dohodnutý ďalší postup.

 

Uznesenie č. 6.1.-VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Močenok časť IV ods.9

prerokovalo

návrh rozpočtu obce na rok 2016 a tento

schvaľuje so zmenou

– zvýšenie položky dotácie organizáciám o 3400 eur podľa návrhu poslanca Ing. Mareka Mesároša

a

berie na vedomie

návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018

 

Uznesenie č. 6.2.-VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Močenok časť V § 18

určuje

starostovi obce limit rozpočtového opatrenia vo výške 10000 eur.

 

Uznesenie č. 6.3 -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenok v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)

berie na vedomie

správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Močenok

 

Uznesenie č. 6.4. -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenok v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)

berie na vedomie

konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2014

 

Uznesenie č. 6.5. -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovení zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

schvaľuje 

  1. financovanie NFP na základe schváleného projektu „Rekonštrukcia a obnovenie verejného osvetlenia v obci Močenok“ vo výške 261815,29 eur
  2. financovanie spoluúčasti na projekte „Rekonštrukcia a obnovenie verejného osvetlenia v obci Močenok“ vo výške 5 % z oprávnených nákladov vo výške 13800 eur
  3. poveruje starostu obce  podpísať s veriteľom ČSOB, a.s. zmluvu refinancovaní investičného zámeru.

 

Uznesenie č. 6.6.-VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Močenok

berie na vedomie

správu o hospodárení obce k 30.9.2015

 

Uznesenie č. 7.1. - VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

v zmysle ustanovení zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

 

Uznesenie č. 7.2. - VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

v zmysle ustanovení zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie

správu z  kontroly hospodárenia MŠ Močenok za rok 2014 a 1. polrok 2015

 

Uznesenie č. 8.1. - VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia § 9 a ods.8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje 3/5 väčšinou poslancov

predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok KN-C na LV 2425 parc. č. 1080/46 ako trvalé trávnaté porasty o výmere 62 m2 za cenu 4,40 eur za m2 pre JUDr. Róberta Hippa, ul. Čingov 820/57 Močenok

 

 

Uznesenie č. 8.2. - VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

úpravu obecného nebytového priestoru podľa žiadosti Mgr. T. Minára

 

 

Uznesenie č. 8.3. - VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č.2/2015 §5, ods., písm. c

schvaľuje

bezodplatné zriadenie vecného bremena – právo užívania pozemku vedeného na LV č.4274, reg.“E“ KN ako parc. č.6914/100 ostatné plochy za účelom zriadenia, umiestnenia a užívania elektrickej prípojky pre stavbu „Domov dôchodcov Orlík“

 

Uznesenie č. 8.4. - VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 30. 09. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia § 9 ods.2 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje 

predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti – pozemok vedený v k.ú. Močenok, parcela č. 1749/99 o výmere 36 m2 priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa Š. Antoša  s manželkou, bytom Močenok

 

Uznesenie č. 8.6. - VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 30. 09. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia § 9 a ods.8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje 

predbežný súhlas s priamym predajom nehnuteľnosti – časť pozemku vedený v k. ú. Močenok, LV č.4274, reg. „E“ parcela č. 1747/1 o výmere cca 320 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľku  M. Lenickú, bytom Močenok

 

 

Uznesenie č. 09 -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenok v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)

berie na vedomie

správy komisií tak, ako boli predložené

 

Uznesenie č. 10.1. -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenok v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest § 4 ods.4

prerokovalo

plat starostu obce Močenok pre rok 2015

 

Uznesenie č. 10.2. -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenok v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest § 4 ods.4

prerokovalo

plat zástupcu starostu obce Močenok pre rok 2015

 

 

Uznesenie č. 10.3. -VII./OZ/2015

zo VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,

konaného dňa 25. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Močenok

neschvaľuje

dofinancovanie prevádzkových nákladov ZŠ a MŠ podľa ich požiadaviek

 

 

Uznesenie  č. 10.6. – VII./OZ/2015

v zmysle ustanovenia § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

b e r i e   n a   v e d o m i e

návrh novely VZN obce Močenok
č. 7/2013

a ďalší postup prerokovania novelizovaného návrhu VZN

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top