Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 06.04.2016 12:24  //  aktualizácia: 19.01.2017 14:54  //  zobrazené: 334

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 30.03.2016

číslo: 02/2016  |  dátum konania: 30.03.2016  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia

z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku

zo dňa 30. 03. 2016

 

Uznesenie č. 1. –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a/ schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp
za overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Šuvada, Ľuboš Blažo
b/ určuje
za zapisovateľa: Ing. Lucia Hambalková 

 

Uznesenie č. 2. –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania s doplnením bodu 9.14.

 

Uznesenie č. 3. –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
kontrolu plnenia uznesení schválených na ustanovujúcom zasadnutí OZ zo dňa 27.01.2016.

 

Uznesenie č. 5. 1 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
súhlasí
o zriadením elokovaných pracovísk pri Základnej umeleckej škole v Močenku  v Hornej Kráľovej a v Hájskom s účinnosťou od 01.09.2016.

 

Uznesenie č. 5. 2 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Smernicu „Rozpočtové pravidlá Obce Močenok s účinnosťou od 01.04.2016“.

 

Uznesenie č. 5. 3 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Smernicu „Podpisový poriadok Obce Močenok s účinnosťou od 01.04.2016“.

 

Uznesenie č. 6. 1 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez výhrad
• použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 291710,55 EUR.
• Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie.

 

Uznesenie č. 6. 2 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Močenok k záverečnému účtu obce Močenok za rok 2015.

 

Uznesenie č. 6. 3 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
s pozmeňovacími návrhmi II. zmenu rozpočtu obce na rok 2016.

 

Uznesenie č. 6. 4 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2015.

 

Uznesenie č. 6. 5 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
určuje
mesačný plat starostu obce Močenok podľa §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov a jeho zvýšenie o 50 % s účinnosťou od 01.03.2016.

 

Uznesenie č. 6. 6 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
určuje
zástupcovi starostu Mgr. Petrovi Sýkorovi, základný plat bez navýšenia,
ktorý je tvorený 50% podielom platu starostu Obce Močenok schváleného
počnúc dňom 01.03.2016 a úväzku zástupcu starostu v rozsahu 0,6.

 

Uznesenie č. 7. 1 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov KTV Močenok k 31.12.2015.

 

Uznesenie č. 7. 2 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Močenok k 31.12.2015.

 

Uznesenie č. 7. 3 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správu komisie na vyradenie majetku z inventáru obce k 31.12.2015.

 

Uznesenie č. 8. 1 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzavretú v zmysle § 18b, 20a zákona 369/1990 Z. z.

 

Uznesenie č. 8. 2 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správu z kontroly nebytových priestorov, verejné súťaže. Stanovenie podmienok prenájmu a vyhodnotenie prenájmu a kritéria na hodnotenie jednotlivých ponúk.

 

Uznesenie č. 9. 1 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov
predaj časti nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Močenok, a to konkrétne: pozemok
par. č. 6914/18 o výmere 11m2, parcela vznikla odčlenením GP č. 41168950-105/2015, z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa Milana Giera, bytom Močenok.
Cena 6,05 €/m2.

 

Uznesenie č. 9. 2 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Mgr. Tomáša Minára, bytom Šoporňa.

 

Uznesenie č. 9. 3 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Tomáša Gálika, bytom Močenok.

 

Uznesenie č. 9. 4 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Jána Hippa, bytom Močenok, časť pozemku 1754/1 vo výmere cca 450 m2.

 

Uznesenie č. 9. 5 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Františka Hippa, bytom Močenok, časť pozemku 1754 vo výmere cca 750 m2.

 

Uznesenie č. 9. 6 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľa Štefana Kollára, bytom Močenok, časti pozemku par. č. 6613/10 vo výmere 82 m2, p. č. 6613/11 vo výmere
41 m2.

 

Uznesenie č. 9. 7 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre žiadateľku Barboru Lenčéšovú, bytom Močenok, časti pozemku p. č. „E“ č. 1745 vo výmere cca 160 m2.

 

Uznesenie č. 9. 8 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
prenájom časti pozemku – verejného priestranstva p. č. 1749/1 vo výmere cca 12 m2, cena nájmu 10 €/m2/ 6 mesiacov (apríl 2016 – september 2016), za účelom vybudovania letnej terasy pre žiadateľa Variant SK, s. r. o., Miroslav Pilo, bytom Pata.

 

Uznesenie č. 9. 9 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov
a)Zverejnenie

zámer dlhodobo prenajať majetok obce Močenok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa - Priestory vo vestibule budovy Obecného úradu Močenok, Sv. Gorazda 629/82 v rozsahu technickej dokumentácie – 3 m2 pre SLSP, a.s., Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava

b)Schvaľuje

prenájom priestorov v obci Močenok, katastrálne územie Močenok, vedenej na Okresnom úrade v Šali na liste vlastníctva č. 2425 ako budova súpisné číslo 629, postavená  na pozemku parcelné číslo 489/7 zastavaná plocha a nádvorie  register C KN (ďalej len „Nehnuteľnosť“) v celkovej výmere 3m2, pre prenajímateľa SLSP, a.s. na dobu neurčitú za cenu 1,0 € ročne.

c)Odporúča

starostovi obce podpísať Nájomnú zmluvu medzi Prenajímateľom Obec Močenok a Nájomcom Slovenská sporiteľňa, a.s. v obci Močenok, katastrálne územie Močenok, vedenej na Okresnom úrade v Šali na liste vlastníctva č. 2425 ako budova súpisné číslo 629, postavená na pozemku parcelné číslo 489/7 zastavaná plocha a nádvorie  register C KN (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 

Uznesenie č. 9. 10 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
odporúča
starostovi obce rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti na ulici Úzka, pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku na ulici Úzkej, ktorý je vo vlastníctve Spolku urbárov a želiarov Močenok.

 

Uznesenie č. 9. 11 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
odporúča
starostovi obce rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti na ulici Hájskej, pripraviť kúpnopredajnú zmluvu na predaj a zámenu časti pozemku na ulici Hájskej,
ktorý je vo vlastníctve fyzických osôb a bude slúžiť na vybudovanie cestného telesa
na ulici Borzagoš II.

 

Uznesenie č. 9. 12 –II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
odporúča
starostovi rokovať s vlastníkmi nehnuteľnosti a pozemkov na ulici Sv. Gorazda súp.
č. 598 a par. č. 575/8 a pripraviť kúpnopredajnú zmluvu v zmysle znaleckého posudku č. 4/2016.

 

Uznesenie č. 9. 13 – II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov
predaj časti nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Močenok, pozemky vedené na liste vlastníctva v k.ú. Močenok, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 101/2015  overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálny odbor dňa 13.11.2015 a to konkrétne:

•           LV č. 2425 odčlenený diel označený novým parcelným číslom 745/18 „C“ KN o výmere 289 m2,– zastavaná plocha pre Mareka Lenčéša a manželku Lýdiu, rod. Urbanová, bytom Močenok, Športová ul. 1801, 4,84 €/m2

•           LV č. 2425 odčlenený diel označený novým parcelným číslom 745/19 „C“ KN o výmere 29 m2,– zastavaná plocha pre Mareka Lenčéša a manželku Lýdiu, rod. Urbanová, bytom Močenok, Športová ul. 1801, 4,84 €/m2

•           LV č. 2425 odčlenený diel označený novým parcelným číslom 745/20 „C“ KN o výmere 26 m2 - záhrada pre Mareka Lenčéša a manželku Lýdiu, rod. Urbanová, bytom Močenok, Športová ul. 1801, 4,84 €/m2

•           LV č. 2425 odčlenený diel novým parcelným číslom 745/17 „C“ KN o výmere 243 m2 – záhrada pre Mareka Lenčéša a manželku Lýdiu, rod. Urbanová, bytom Močenok, Športová ul. 1801, za cenu 1 200,- € stanovenú znaleckým posudkom 5/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885,

ako prípad hodný osobitného zreteľa ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu - riešenie administratívnej chyby pri kúpno - predajnej zmluve z r. 2006,  ide o oplotené pozemky  priľahlé k stavbe vo vlastníctve žiadateľa.

 

Uznesenie č. 9. 14 – II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou poslancov
predaj časti nehnuteľnosti - pozemky vedené na liste vlastníctva č. 4274 k. ú. Močeno, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 127/2015  overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálny odbor dňa 05.02.2016, konkrétne:

- odčlenený diel označený novým parcelným číslom 1747/227  KN-C o výmere

303 m2,– zastavaná plocha pre Máriu Lenickú, bytom Močenok, Pod kalváriou 1881/4, za cenu 1490 eur stanovenú znaleckým posudkom 27/2016 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912885,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona § 9a, odst. 1 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obci v z. n. p.

Dôvod – ide o pozemok v užívaní žiadateľky, ktorý je oplotený a priľahlý k stavbe rodinného domu.

Cena: 1 490,00 € - podľa znaleckého posudku.

 

Uznesenie č. 10 – II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správy o činnosti komisií v roku 2015 tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

 

Uznesenie č. 11 – II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

 

Uznesenie č. 12. 1  – II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
vstup Obce Močenok do prípravného výboru občianskeho združenia s pracovným názvom Archeoskanzen Močenok a  za zástupcu Obce Močenok v občianskom združení určuje Mgr. Petra Sýkoru – zástupcu starostu obce.

 

Uznesenie č. 12. 2  – II./OZ/2016
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
upozornenie obyvateľov bytoviek M. R. Štefánika s tým, že sa predmetným upozornením bude zaoberať pri zostavovaní plánu investícií na obdobie
druhý polrok roku 2016 – 2018.

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambálková

Močenok, 30.03.2016

 

 

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top