Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.11.2023 12:30  //  aktualizácia: 24.11.2023 12:33  //  zobrazené: 392

„Cyklotrasa Šaľa - Diakovce“ - OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

„Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania o umiestnení líniovej stavby a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na 21. 12. 2023 o 09.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, 1. poschodie, malá zasadačka.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  na Obecnom úrade v Močenku – Stavebný úrad počas úradných hodín. (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

 

 

Prílohy

C_1_1_Situácia

(pdf - 397.33 kB)
B_Celková_situácia

(pdf - 1.14 MB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top