Titulka   >  ÚRAD
publikované: 15.07.2015 09:11  //  aktualizácia: 12.05.2020 10:28  //  zobrazené: 8730

Prednosta OcÚ

Ing. Lucia Benčíková

prednostka OcÚ

tel. č.: 037/655 69 74
mobil: 0918 815 995
mail:prednosta@mocenok.sk

 

Za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce

 • riadi, koordinuje a kontroluje prácu zamestnancov úradu,
 • spracováva návrh rozpočtu obce a jeho zmeny na príslušný rok,
 • zostavuje návrh rozpočtu a jeho zmeny, kontroluje čerpania rozpočtu,
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti       obce,
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu a vedie evidenciu dochádzky opatrovateliek,
 • prispieva ku skvalitňovaniu kvalifikačnej štruktúry zamestnancov obecného úradu,
 • spracováva stanoviská k materiálom a zmluvám,
 • pripravuje podklady na žiadosti o úvery, dotácie a pod.,
 • zabezpečuje kontakt s bankovými inštitúciami,
 • pripravuje VZN, smernice a príkazy,
 • rieši problémy a sťažnosti občanov,
 • pripravuje materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • vypracováva zápisnicu, uznesenia, výpisy z uznesení obecného zastupiteľstva,
 • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 • zúčastňuje sa zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta obce,
 • zúčastňuje sa na akciách a podujatiach organizovaných obcou.

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ÚRAD

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1874

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top