Titulka   >  ÚRAD   >  Poplatky a ceny
publikované: 28.04.2017 14:07  //  aktualizácia: 28.04.2017 14:10  //  zobrazené: 4746

Sadzobník správnych poplatkov

Čl. 1.

Predmet poplatkov

 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník").

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku:

1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný
do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

2. Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná
a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku
sa nemožno odvolať.

Čl. 2.

Poplatník

 

1. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

 

Čl. 3

Oslobodenie od poplatkov

 

1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

c)  diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

 

2. Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§ 3 Občianskeho súdneho poriadku), exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu (Exekučný poriadok), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (zákon o Slovenskom Červenom kríži) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie
v dôsledku hospodárskej krízy.

3. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov:

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o priestupkoch,

c) o slobodnom prístupe k informáciám.

4. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

5. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Čl. 4

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

 

1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

2. Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu
na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak
pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

 

Čl. 5

Sadzobník aktuálny pre obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.

 

 

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva:

1. fyzická osoba .................................................................................................. 16,50 EUR

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikanie ....................... 165,50 EUR

Poznámky: Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo
v plnom rozsahu.

 

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie

z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov

alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .............. 1,50 EUR

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ........................................................ 5,00 EUR

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov
v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku  ............................................................................................ 1,50 EUR

v cudzom jazyku …............................................................................................... 3,00 EUR

 

 

 

 

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu
z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Položka 3 

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .............................. 1,50 EUR

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok

a za každý podpis............................................................................................. 5,00 EUR

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov
a v žiadosti o odpis registra trestov ....................................................................... 1,50 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády
v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 6 

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný
podľa inej položky sadzobníka ............................................................................. 4,50 EUR

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon
spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .................................................. 16,50 EUR

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný
podľa inej položky sadzobníka ............................................................................. 6,50 EUR

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený
alebo poškodený preukaz (svedčenie), opakovane v priebehu dvoch
po sebe nasledujúcich rokoch ............................................................................. 33,00 EUR

 

 

 

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.

Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) .............................. 5,00 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
 z podnetu účastníka konania .................................................................................... 16,50 EUR

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. (563/2009 Z. z.)

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie:

1. fyzická osoba ........................................................................................................... 9,50 EUR

2. právnická osoba ................................................................................................... 165,50 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 16 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ........................................................ 1,50 EUR

 

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
 medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ................................................. 16,50 EUR

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15)
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky .................................................. 16,50 EUR

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ............................................ 16,50 EUR

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) .................... 66,00 EUR

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
 alebo medzi cudzincami .................................................................................... 33,00 EUR

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
a cudzincom ........................................................................................................ 66,00 EUR

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ........................................................... 165,50 EUR

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt16) ................................................................ 199,00 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený
a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým
sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva
do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad15), ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.

4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).

5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým
sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva

do matriky.

------------------------------------------------------------------

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona
č. 14/2006 Z.z..

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka:

a) týždenný ............................................................................................................... 1,50 EUR

b) mesačný ............................................................................................................... 3,00 EUR

c) ročný .................................................................................................................... 7,00 EUR

d) trojročný ............................................................................................................ 17,00 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:

1. pre fyzickú osobu ............................................................................................ 40,00 EUR

2. pre právnickú osobu ...................................................................................... 100,00 EUR

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .......................... 20,00 EUR


Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

 

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva
sa jedno rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie
sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie:

1. na stavbu rodinného domu .............................................................................. 50,00 EUR

2. na stavbu bytového domu ............................................................................. 200,00 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo
na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto
stavieb pred dokončením:

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2........................................................... 25,00 EUR

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2...................................... ........................ 50,00 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie:

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ................................... 35,00 EUR

2. bytových domov ............................................................................................ 100,00 EUR

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo
stavieb na individuálnu rekreáciu:

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................................... 30,00 EUR

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................................... 30,00 EUR

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka ............................................................................. 30,00 EUR

4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................... 30,00 EUR

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady ............................................................................... 30,00 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom
a ostatným budovám:

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................................... 50,00 EUR

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................................... 50,00 EUR

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka ............................................................................. 50,00 EUR

4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................... 50,00 EUR

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..................... 50,00 EUR

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
podľa písmen d) a e) ........................................................................................... 20,00 EUR

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade:

do 50 000 EUR vrátane ..................................................................................... 100,00 EUR

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane ....................................................... 200,00 EUR

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane ..................................................... 400,00 EUR

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane .................................................. 600,00 EUR

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane ............................................. 800,00 EUR

nad 10 000 000 EUR ...................................................................................... 1 000,00 EUR

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie na stavby ........................................................... 50,00 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky
je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre:   

1. právnickú osobu ............................................................................................ 100,00 EUR

2. fyzickú osobu .................................................................................................. 30,00 EUR

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre:   

1. právnickú osobu .............................................................................................. 50,00 EUR

2. fyzickú osobu .................................................................................................. 20,00 EUR

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre:   

1. právnickú osobu .............................................................................................. 30,00 EUR

2. fyzickú osobu .................................................................................................. 10,00 EUR

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
 a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ...................................... 80,00 EUR

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
dokumentácia stavby ................................................................................................................. 10,00 EUR

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ........................ 30,00 EUR

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ................................................ 10,00 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976

bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné

povolenie zmeny stavby...................................trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60


Položka 62

a) Žiadosť o povolenie:

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním

podľa položky 60  ........................................................................................  30,00 EUR

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre:   

právnickú osobu ............................................................................................ 50,00 EUR

fyzickú osobu ................................................................................................ 20,00 EUR

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha:

do 15 m2 vrátane  .......................................................................................... 60,00 EUR

od 15 m2 do 40 m2 vrátane .......................................................................    200,00 EUR

nad 40 m2 .................................................................................................... 430,00 EUR

4. terénnych úprav pre:

      právnickú osobu .......................................................................................... 100,00 EUR

fyzickú osobu ................................................................................................ 20,00 EUR

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ................................................................. 100,00 EUR

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ............................................... 20,00 EUR

 

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná
spoločnosť, a. s.

 

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie:

1. rodinný dom ................................................................................................... 35,00 EUR

2. bytový dom .................................................................................................. 120,00 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy
alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .......................................................... 25,00 EUR

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .............................................................. 50,00 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie:

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ................................... 25,00 EUR

2. bytových domov ............................................................................................. 50,00 EUR

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo
stavieb na individuálnu rekreáciu:

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................................... 20,00 EUR

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................................... 20,00 EUR

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka .................................................... ........................ 20,00 EUR

4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................... 20,00 EUR

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady ..................................................................... ......... 20,00 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom
a ostatným budovám:

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ......................................................... 30,00 EUR

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................................... 30,00 EUR

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka ............................................................................. 30,00 EUR

4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................... 30,00 EUR

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..................... 30,00 EUR

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .......................................... 20,00 EUR

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
pri predpokladanom rozpočtovom náklade:

do 50 000 EUR vrátane ....................................................................................... 60,00 EUR

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane ....................................................... 120,00 EUR

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane ..................................................... 250,00 EUR

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane .................................................. 400,00 EUR

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane ............................................. 530,00 EUR

nad 10 000 000 EUR ......................................................................................... 660,00 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky
je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

 

 

 

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie
sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná preprava“ alebo „nadrozmerná preprava"),

 

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer:

1. nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 300,00 ......................................................................................................... 20,00 EUR

od 300,1 do 350,00 .......................................................................................... 30,00 EUR

od 350,1 do 400,00 .......................................................................................... 40,00 EUR

od 400,1 do 500,00 .......................................................................................... 75,00 EUR

a za každých ďalších aj začatých 10 cm .......................................................... 20,00 EUR

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 400,00 .......................................................................................................... 20,00 EUR

od 400,1 do 450,00 ........................................................................................... 40,00 EUR

od 450,1 do 500,00 ........................................................................................ 115,00 EUR

a za každých ďalších aj začatých 10 cm .......................................................... 20,00 EUR

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je

do 12,00 ........................................................................................................... 20,00 EUR

od 12,01 do 22,00 .......................................................................................... 115,00 EUR

nad 22,01 ........................................................................................................ 190,00 EUR

a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ........................................................... 55,00 EUR

2. nadmerná preprava

2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je

do 20,00 ......................................................................................................... 115,00 EUR

od 20,01 do 30,00 …...................................................................................... 190,00 EUR

od 30,01 do 50,00 .......................................................................................... 300,00 EUR

a za každých ďalších aj začatých 10 t .............................................................. 75,00 EUR

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je

od 3,01 do 5,00 ................................................................................................. 95,00 EUR

od 5,01 do 10,00 ..............................................................................................150,00 EUR

od 10,01 do 15,00 ........................................................................................... 270,00 EUR

od 15,01 do 20,00 ........................................................................................... 380,00 EUR

a za každých ďalších aj začatých 5% ............................................................. 190,00 EUR

 

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky:

1. nadrozmerná preprava ..................................................................................... 190,00 EUR

2. ostatné prípady ................................................................................................. 380,00 EUR

 

c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku:

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu ..................................... 115,00 EUR

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu .......................................... 230,00 EUR

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách
na dobu najviac troch mesiacov

2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1 ......................................................... 570,00 EUR

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ..................................................... 1 150,00 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.

 

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši
na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery. 24), 25) a 25a)

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených
v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj
u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba.

Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0% sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu.
Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou,
sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery 24) aj prípustná hmotnosť, 25) a 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).

13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie
v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

------------------------------------------------------------------

24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky

č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel

a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel

a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá

a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi o označovaní

vozidiel a jazdných súprav.

25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z.

25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z.

 

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ….................................................................... 75,00 EUR

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ….................................................................... 55,00 EUR

 

Poznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

 

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

a) diaľnic a rýchlostných ciest …............................................................................ 200,00 EUR

b) ciest …................................................................................................................. 120,00 EUR

c) miestnych komunikácií …..................................................................................... 80,00 EUR

-------------------------------------------------

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky.

V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok
až na päťnásobok.

 

 

 

Položka 83

a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice ................................................................... 470,00 EUR

b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ....................... 340,00 EUR

c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy ............................ 170,00 EUR

d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice
alebo rýchlostnej cesty ...................................................................................... 100,00 EUR

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy
a miestnych komunikácií .................................................................................... 70,00 EUR

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky
ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií .................................................. 40,00 EUR

 

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo
účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy ............................................... 75,00 EUR

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ............ 40,00 EUR

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

Položka 85

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
pozemnej komunikácie ......................................................................................115,00 EUR

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej
komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného
a propagačného zariadenia ................................................................................ 500,00 EUR

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie
na susedné nehnuteľnosti .................................................................................... 30,00 EUR

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

1. cestou ............................................................................................................ 115,00 EUR

2. miestnou komunikáciou .................................................................................. 75,00 EUR

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až
 na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

 

Poznámky

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

 

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj .............................................. 1 500,00 EUR

b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo
kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína,
pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému ..................................................... 100,00 EUR

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa
hazardnej hry pri 1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom
až piatom bode ….............................................................................................. 200,00 EUR

d) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení
používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie ...................... 100,00 EUR

 

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
do evidencie .......................................................................................................... 6,50 EUR

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise
samostatne hospodáriaceho roľníka ...................................................................... 1,50 EUR

 

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu

podľa osobitného zákona 36p) - Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

1. fyzická osoba ......................................................................................................... 10,00 EUR

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ......................................... 100,00 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl
a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody
a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

------------------------------------------------------------------

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave
a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom 36p)

1. fyzická osoba ......................................................................................................... 10,00 EUR

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ................................................................................100,00 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov
v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

                                                 

Položka 162

a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie
odpadov .................................................................................................................  11,00 EUR

 

b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, 38) na ktoré nebol
daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach
a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov ......................................................  11,00 EUR

 

c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie
odpadov ... .............................................................................................................  11,00 EUR

 

d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38)
ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas
podľa písm. a) a c) .. ............................................................................................... 11,00 EUR

 

e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie
odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí,
na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv
na nakladanie s odpadmi v zariadení38) .................................................................  11,00 EUR

 

f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) ...............  11,00 EUR

 

g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) ....................  11,00 EUR

 

h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie  odpadov a zariadenia na zhodnocovanie
nebezpečných odpadov38) ...................................................................................... 11,00 EUR

 

i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane
všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38) ....................... 20,00 EUR

 

j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38) ...................................  20,00 EUR

 

k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu
bez predchádzajúceho triedenia, 38) ak vzhľadom na následný spôsob
ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné .................................................  11,00 EUR

l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti,
vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38) ..................................  11,00 EUR

 

m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38) ................................................................................................................................  11,00 EUR

 

n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) ................................................................................................................................  20,00 EUR

 

o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38) ................................................................................................................................  20,00 EUR

 

p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu ................................................................................................................................  11,00 EUR

 

r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad
jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38) ..................................................  11,00 EUR

 

s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m)
a žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f) ...................................  4,00 EUR

 

t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia   5,00 EUR

 

u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .....  5,00 EUR

 

v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ........  5,00 EUR

 

w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia ...........................................................................................  5,00 EUR

 

x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ................................................................................................................................... 5,00 EUR

 

y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia ..................  5,00 EUR

 

z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ..................................................................................................................................  5,00 EUR

 

 

aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie
nepodlieha stavebnému konaniu ...........................................................................  30,00 EUR

 

------------------------------------------------------------------

38)Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Marián Borza

                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ÚRAD

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1875

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top