Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 28.10.2015 17:01  //  aktualizácia: 05.11.2015 14:04  //  zobrazené: 637

III. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 26.10.2015

číslo: 03M/2015  |  dátum konania: 26.10.2015  |   zápisnica (pdf)

 

Uznesenie

z III. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku

zo dňa 26.10.2015

 

Uznesenie č. 1. – III./MOZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a/ schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: predseda : Mgr. Andrea Benková

                                                 členovia :   Ing. Ernest  Vereš, Mgr. Peter Sýkora

za overovateľov zápisnice:   Ing. Jozef Šuvada, Ľuboš Blažo

b/ určuje

za zapisovateľku: Helenu Kollárovú

 

Uznesenie č. 2. – III./MOZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

schvaľuje program rokovania  ako bol predložený.

 

Uznesenie č. 3. – III./MOZ/2015

Obecné zastupiteľstvo v Močenok v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)

 

  1. Opravuje vady a nedostatky uznesenia Obecného zastupiteľstva v Močenku č.5.3-V./OZ/2015 nasledovne:

a/ Obecné zastupiteľstvo v Močenku 3/5 väčšinou hlasov schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Obcou Močenok ako predávajúcim a spoločnosťou INOVA-NR, s.r.o., sídlo: Baničova 3, 949 12 Nitra, IČO: 46 776 311, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 32497/N ako kupujúcim, o predaji bývalého MNV na ulici A. Hlinku (nehnuteľnosti špecifikované v písm.b) nižšie) so zmenami tak ako boli predložené starostom Obce Močenok.

b/ Obecné zastupiteľstvo v Močenku 3/5 väčšinou hlasov schvaľuje predaj nasledovných nehnuteľností:

- stavba so súpisným číslom 484, zapísaná na liste vlastníctva číslo: 2425, katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúca sa na pozemku KN-C parcele číslo 153/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 268 m2, zapísaná na liste vlastníctva číslo: 2425,  katastrálne územie Močenok, obec Močenok, okres Šaľa,

- pozemok - parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape parc.číslo 153/8 o výmere 268 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území Močenok, obci Močenok, okres Šaľa, zapísaný na LV č.2425 vedenom Okresným úradom Šaľa, Katastrálny odbor,

- pozemok - parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape parc.číslo 153/1, o výmere 1.690 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v katastrálnom území Močenok, obci Močenok, okres Šaľa, zapísaný na LV č.2425 vedenom Okresným úradom Šaľa, Katastrálny odbor,

priamym predajom určenému záujemcovi – spoločnosť INOVA-NR, s.r.o., sídlo: Baničova 3, 949 12 Nitra, IČO: 46 776 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 32497/N.

2. schvaľuje 3/5 väčšinou hlasov Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa  31.08.2015 v Močenku medzi Obcou Močenok ako predávajúcim a spoločnosťou INOVA-NR, s.r.o., sídlo: Baničova 3, 949 12 Nitra, IČO: 46 776 311, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 32497/N ako kupujúcim.

3. poveruje starostu Obce Močenok uzavretím Dodatku č.1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 31.08.2015 v Močenku medzi Obcou Močenok ako predávajúcim a spoločnosťou INOVA-NR, s.r.o., sídlo: Baničova 3, 949 12 Nitra, IČO: 46 776 311, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 32497/N ako kupujúcim.

 

                               PaedDr. Roman Urbánik

                               starosta obce Močenok

 

Močenok, 27.10.2015

Zapísala : Helena Kollárová

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top