Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.03.2024 12:34  //  aktualizácia: 14.03.2024 12:35  //  zobrazené: 269

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), - Ing. Perinová

 

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

Upovedomujeme Vás o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Správny orgán:                    Obec Močenok

Číslo konania:                      793/2024

Predmet konania:                výrub drevín

Žiadateľ:                               Ing. Petronela Perinová

Vlastník pozemku:               Ing. Petronela Perinová

Miesto výrubu:                     parcela KN-C č. 6622/8 katastrálne územie Močenok, Ul. Hájska, Močenok

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:          žiadosť, zverejnenie, oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním, zápisnica, rozhodnutie

Dátum zverejnenia:             14.03.2024

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona:  do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu stavebnyurad@mocenok.sk.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu alebo ústne do zápisnice v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top