Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.09.2023 15:02  //  aktualizácia: 06.09.2023 15:08  //  zobrazené: 474

Informovanie verejnosti: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva“

Vec: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva“  - informovanie verejnosti

Dňa 30.08.2023 bolo Obci Močenok doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: ,,Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva“, ktoré dňa 24.08.2023 Okresnému úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil navrhovateľ Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487. Dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, Okresný úrad Šaľa, ako príslušný orgán štátnej správy začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), informujeme verejnosť o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odstranenie-objektu-33-07-prevadzky-tepelneho-hospodarstva

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

             

 

                                                                                 PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top