Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.07.2023 08:00  //  aktualizácia: 25.07.2023 08:02  //  zobrazené: 496

Informovanie verejnosti: správa o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je „Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II“

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-1044/2023/6366

Ing. Eisellová/037 655 2826

24.07.2023

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

navrhovateľ: Duslo, a.s. Šaľa, so sídlom Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa

– správa o hodnotení navrhovanej činnosti - „Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II“

 - informovanie verejnosti

________________________________________________________________________________

Obec Močenok podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je „Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II“, navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa, so sídlom Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa.

V zmysle § 34 ods. 1 a § 65g ods. 3 zákona informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení správy o hodnotení a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas 30 dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia, Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h. Informácia o doručení správy o hodnotení a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie je zverejnené na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce.

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je zverejnená aj elektronicky prostredníctvom webového sídla:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/fotovolticka-elektraren-amerika-ii-v-spojeni-s-rekultivaciou-odkaliska

Podľa § 34 ods. 1 a s ohľadom na § 65g ods. 3 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní od zverejnenia od zverejnenia.

Podľa § 34 ods. 2 a s ohľadom na § 65g zákona dotknutá obec do uplynutia doby zverejnenia správy o hodnotení zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.


 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                      starosta obceZverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                                   Zvesené dňa: ..............................................

                                                                                                       ....................................................................

        odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top