Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.03.2024 12:15  //  aktualizácia: 28.03.2024 12:16  //  zobrazené: 785

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľom je ewia CCE3, s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice“ - zverejnenie

Vec: „Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby“ - zverejnenie

Dňa 28.03.2024 bol obci Močenok doručený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľom je ewia CCE3, s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice.

V zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zverejňujeme kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby spôsobom v mieste obvyklým.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                        a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top