Titulka   >  Oznamy
publikované: 28.02.2023 14:13  //  aktualizácia: 28.02.2023 14:16  //  zobrazené: 1469

Obec Rumanová - Výberové konanie na funkciu: ekonóm/ka – účtovník/čka

Obec Rumanová, Obecný úrad Rumanová vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:
ekonóm/ka – účtovník/čka


Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:
- min. úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomický odbor, znalosť podvojného účtovníctva
- prax v odbore minimálne 3 roky
- výborné počítačové znalosti (Microsoft Word, Excel)
- bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- aktuálny výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- čestné vyhlásenie o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé


Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok podľa zák. 553/2003 Z. z., doba určitá min. 36 mesiacov (zastupovanie počas materskej dovolenky)


Okruhy náplne práce:
- Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy a personálnej agendy vrátane miezd (účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v sústave podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, práca v účtovnom softvéri URBIS)
- Špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení...)
- Evidovanie a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, vystavovanie objednávok, zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, faktúr a objednávok,
- Účtovné uzávierky, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení...
- Inventarizácia majetku, zaraďovanie, odpis majetku, dokladová inventarizácia
- Komunikácia s bankou, so zriadenými rozpočtovými organizáciami, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom a majetkom...
- Čiastočná správa registratúry
- Čiastočné zabezpečovanie služieb úradu pre občanov


Informácie pre uchádzača:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Ekonómka/účtovníčka“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 17.03.2023 na adresu:


Obec Rumanová
Obecný úrad
Rumanová č. 1
951 37 Rumanová
mail: rumanova@rumanova.sk, tel. 037/6588126


Pre zaradenie uchádzača do výberového konania je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.


Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú o termíne
výberového konania informovaní e - mailom alebo telefonicky.


Predpokladaný nástup do práce je 15.04.2023.


kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Jankovič, starosta@rumanova.sk, 0905/865 178


V Rumanovej 24.02.2023

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top