Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.10.2023 15:39  //  aktualizácia: 04.10.2023 15:42  //  zobrazené: 627

Oznámenie o strategickom dokumente: „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030” -  informovanie verejnosti

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 2/1

927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OSZP-2023/007280-005

OcUMOC-993/2023/8344

Mgr. Chudová

037/6556973

04.10.2023

 

Vec: Oznámenie o strategickom dokumente: „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030” -  informovanie verejnosti

Dňa 04.10.2023 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa oznámenie č. OU-SA-OSZP-2023/007280-005 o vypracovaní strategického dokumentu: „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030”. V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené  na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mesta-sala-na-roky-2023-2030-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené. Dotknuté orgány, obec a verejnosť môžu vykonať konzultácie k oznámeniu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. na uvedenej adrese, počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, v kancelárii sociálneho oddelenia.

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

                               

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top