Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.10.2023 10:00  //  aktualizácia: 25.10.2023 09:36  //  zobrazené: 451

Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 – informovanie verejnosti

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP3-2023/055683-002

23.10.2023

OcUMOC-699/2023/8647

Flammichová

037/6552825

24.10.2023

 

Vec: Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 – 

-  informovanie verejnosti

Dňa 23.10.2023 sme obdržali z Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra oznámenie o strategickom dokumente č. OU-NR-OSZP3-2023/055683-002: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu Nitra do roku 2030“.

V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že oznámnenie o strategickom dokumente je zverejnené  na webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk):

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-strategicko-planovaci

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené. Dotknuté orgány, obec a verejnosť môžu vykonať konzultácie k oznámeniu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. na uvedenej adrese, počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Predložený strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

     

                                                                                        

PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top