Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.04.2023 13:18  //  aktualizácia: 28.04.2023 13:19  //  zobrazené: 221

OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby - Tibor Holásek, bytom Ul. Hájska č. 1103/20, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-948/2023/5182

Ing.Eisellová/037 655 2826

24.04.2023

Tibor Holásek,

bytom Ul. Hájska č. 1103/20, 951 31 Močenok

Vec

- OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Pán Tibor Holásek, bytom Ul. Hájska č. 1103/20, 951 31 Močenok, podal dňa 17.04.2023 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie odstránenia stavby: hospodárska budova a časť stavby mlynu na Ul. Mlynská v Močenku, na pozemkoch parc. reg. „E“ č. 943 a 944 katastrálne územie Močenok.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  začína správne konanie o odstránení stavby:

Časť stavby mlynu na pozemku parcela reg. „E“ č. 944 katastrálne územie Močenok a hospodárska budova na pozemku parc. reg. „E“ č. 943 katastrálne územie Močenok

podľa § 88  ods. 3 stavebného zákona na základe žiadosti vlastníka stavby a pozemku o povolenie na jej odstránenie. Dôvodom je, že budovy sú v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, nespĺňajú svoj účel a funkciu, ich oprava by bola nehospodárna a neúčelná. Jedná sa o časť mlynu, ktorá sa nachádza v zadnej časti mlynu s rozmermi 17m x 8,8m a o hospodársku budovu s pôdorysnými rozmermi 13m x 8,5m.

O začatí konania vás podľa § 18 ods. 3 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,  oznamujeme a za účelom prerokovania tejto veci nariaďujeme

na deň 26.05.2023 o 09,00 h    

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, so stretnutím so stretnutím v Obecnom úrade v Močenku, Sv. Gorazda č. 629/82, Močenok, v kancelárii stavebného úradu na 1NP.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a vzniesť prípadné námietky na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín Po, Ut: 7,30 – 15,30h, St: 7,30 – 16,30h a Pia: 7,30 – 15,00h, najneskôr pri ústnom pojednávaní.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca predloží písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce      

 

 

               

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top