Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.03.2023 08:01  //  aktualizácia: 16.03.2023 08:01  //  zobrazené: 639

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Inštalácia točivých redukcií na PTH“ - informovanie verejnosti

Dňa 15.03.2023 bolo Obci Močenok doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: ,,Inštalácia točivých redukcií na PHT“, ktoré dňa 09.03.2023 Okresnému úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil navrhovateľ Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487. Dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, Okresný úrad Šaľa, ako príslušný orgán štátnej správy začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), informujeme verejnosť o zmene navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do oznámenia možno nahliadnuť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/intalacia-tocivych-redukcii-na-pth

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. Bližšie informácie nájdu záujemcovia v prílohe.

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top