Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.05.2024 14:00  //  aktualizácia: 23.05.2024 14:23  //  zobrazené: 156

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2024 - 29.5.2024

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2024

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 29. 05. 2024 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 02. 2024

4. Interpelácie poslancov
5. Materiály predložené na prerokovanie

5.1 Návrh na schválenie poradovníka pre pridelenie nájomných bytov postavených s podporou štátu

5.2 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: Zvýšenie kapacity pre triedenie odpadov v obci Močenok

5.3 Návrh na zrušenie uznesenia č. 3.5 – I./MOZ/2024 zo dňa 31. 01. 2024 z dôvodu prerušenia návrhu na vklad na Okresnom úrade v Šali, katastrálne oddelenie a Návrh na schválenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Bytový dom SO 16 b. j. ul. M. R. Štefánika, súp. č. 1978

5.4 Návrh na zrušenie spoločnosti Kabel TV Močenok, s.r.o.

5.5 Návrh na prevzatie práv a povinností obchodnej spoločnosti Kabel TV Močenok, s.r.o.

6. Ekonomika a majetok

6.1 Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2023

6.2 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2023

6.3 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2023

6.4 Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2023

6.5 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2023 a k 31. 03. 2024

6.6 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2023

6.7 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2023

6.8 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2023

6.9 Návrh II. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2024

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2023

7.1 Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023

7.2 Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2023

7.3 Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2023 a Protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2023

8. Hlavný kontrolór

8.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024

9. Majetkové prevody, nájmy

9.1 Žiadosť o odkúpenie OP – BERA s.r.o.

9.2 Žiadosť o odkúpenie OP – Denis Slávik a Mgr. Lucia Lenčéšová

9.3 Žiadosť o odkúpenie OP – Ján Škorec

9.4 Žiadosť o odkúpenie OP – Erika Stehlíková

9.5 Žiadosť o odkúpenie OP – manželia Lenčéšoví, ul. Športová

9.6 Žiadosť o odkúpenie OP – Klaudia Štrpková

9.7 Žiadosť o odkúpenie OP – Ľudovít Vaško

9.8 Žiadosť o odkúpenie OP – Dičérová a ostatní spoluvlastníci

9.9 Schválenie prenájmu OP – ADVENTUS, n.o.

9.10 Schválenie prenájmu parkovacích miest v ul. Športová – ADVENTUS, n. o.

9.11 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti v ul. Pri kúpalisku – Spolok Urban Močenok

11. Zápisnice z komisií

  • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
  • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
  • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
  • Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
  • Komisia pre školstvo, mládež a šport,
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára.

11. Rôzne

11.1 Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2024

11.2 Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2024

11.3 Informácia o zmene tajomníčky v komisii financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti

12. Diskusia

13. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top