Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.10.2023 13:07  //  aktualizácia: 13.10.2023 13:08  //  zobrazené: 620

,,Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“– aktualizácia – oznámenie o strategickom dokumente – informovanie verejnosti

Okresný úrad Nitra

                                                                                   Odbor starostlivosti o životné prostredie

                                                                                   Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných

                                                                                   zložiek životného prostredia kraja

                                                                                   Štefánikova trieda 69

                                                                                   949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP2-2023/054529-009/12.10.2023

648/   OcUMOC-699/2023/8513

Flammichová

037/6552825

13.10.2023

 

Vec: ,,Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“– aktualizácia – oznámenie o strategickom dokumente – informovanie verejnosti 

Dňa 13.10.2023 sme obdržali z Okresného úradu  Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra oznámenie o strategickom dokumente : ,,Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“.

 V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dotknutá obec povinná informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým do troch pracovných dní od doručenia oznámenia, že do oznámenia je možné  nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v Obecnom úrade Močenok v klientskom centre v pracovných dňoch počas úradných hodín podobu 14 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

  Uvedené oznámenie je zverejnené  na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-

            Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategického dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top