Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2023 15:34  //  aktualizácia: 13.11.2023 15:34  //  zobrazené: 491

Rozhodnutie: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030“   -  informovanie verejnosti

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP3-2023/055683-025

10.11.2023

OcUMOC-699/2023/9098

Flammichová

037/6552825

13.11.2023

 

Vec: Rozhodnutie: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030“   

-  informovanie verejnosti

Dňa 10.11.2023 sme obdržali z Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2023/055683-025: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030“.

V zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že navrhovaný  strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Oznamujeme verejnosti, že do rozhodnutia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, v kancelárii útvaru služieb a investičnej výstavby počas úradných hodín.

                                                                                             

PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 118.7 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top