Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.10.2023 09:49  //  aktualizácia: 05.10.2023 09:49  //  zobrazené: 614

Rozhodnutie - výrok: ,,Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“  - informovanie verejnosti

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 42

927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OZSP-2023/006658-019

OcUMOC-625/2023/8364

Flammichová

037/6552825

05.10.2023

 

Vec: Rozhodnutie - výrok: ,,Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“  - informovanie verejnosti

Dňa 04.10.2023 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2023/006658-019 vydané v zisťovacom konaní k zmene strategického dokumentu: ,,Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“.

Navrhovaná zmena strategického dokumentu: ,,Územná plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“ sa nebude ďalej posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

V zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o tomto rozhodnutí.

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, v kancelárii útvaru služieb a investičnej výstavby počas úradných hodín.

           

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

                               

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top