Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.09.2023 14:14  //  aktualizácia: 11.09.2023 14:15  //  zobrazené: 652

,,Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“  - oznámenie o zmene strategického dokumentu -  informovanie verejnosti

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 42

927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OZSP-2023/006658-005

05.09.2023

OcUMOC-625/2023/7929

Flammichová

037/6552825

11.09.2023

 

Vec: ,,Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“  - oznámenie o zmene strategického dokumentu -  informovanie verejnosti

Dňa 08.09.2023 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42, 927 01 Šaľa oznámenie o zmene strategického dokumentu: ,,Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 8“ pod č. OU-SA-OSZP-2023/00006658-005.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že oznámenie o zmene strategického dokumentu je zverejnené  na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-sala-zmeny-dplnky-c-8-zmena-pre-lokalitu-c-1-hetmen

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie do 14 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené. Dotknuté orgány, obec a zainteresovaná verejnosť môžu vykonať konzultácie k oznámeniu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. na uvedenej adrese, počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, v kancelárii útvaru služieb a investičnej výstavby počas úradných hodín.

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

                               

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top