Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.06.2023 12:39  //  aktualizácia: 29.06.2023 12:40  //  zobrazené: 355

Vec: ,,Územný plán obce Močenok- Zmeny a doplnky č. 4“ – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente  -  informovanie verejnosti

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

Okresný úrad Šaľa

Odbor starostlivosti o životné prostredie

hlavná 2/1

927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OSZP-2023/005150-003

22.06.2023

OcUMOC-523/2023/6255

Flammichová

037/6552825

29.06.2023

 

Vec: ,,Územný plán obce Močenok- Zmeny a doplnky č. 4“ – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente  -  informovanie verejnosti

Dňa 27.06.2023 sme obdržali z Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa oznámenie o strategickom dokumente: ,,Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 4“ pod číslom OU-SA-OSZP-2023/00005150-003.

V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu je prístupný na internetovej stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mocenok-zmeny-doplnky-c-4-

Písomné stanoviská verejnosti k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. je možné predkladať na adresu: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, ako aj elektronicky na adresu email: erika.nemethova@mnv.sk   

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

     

                        

Informatívna poznámka: Tento dokument bol vytvorená elektronicky

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top