Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.09.2023 13:35  //  aktualizácia: 19.09.2023 14:42  //  zobrazené: 906

VV: „COOP Jednota – predajňa potravín“ - stavebné povolenie

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

                

„COOP Jednota – predajňa potravín“

v rozsahu:

            SO 01 Objekt predajne potravín

            SO 02 Prístrešok pre separovaný odpad

            SO 03 Zrušenie plynovej prípojky

            SO 04 Vodovodná prípojka a areálový vodovod

SO 07 Elektrická prípojka nízkeho napätia

            SO 08 Telekomunikačná prípojka

            SO 10 Sadová úprava

            SO 11 Zemné sondy

v Ul. Sv. Gorazda,  na pozemkoch register „C“ parc. č. 535/1, 535/3, 536/3, 1749/118, 509/17 katastrálne územie Močenok,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku reg. „C“ č. 536/4 k.ú. Močenok, druh pozemku záhrada,  vo vlastníctve navrhovateľa na základe LV č. 44 a s prístupom a prípojkami cez pozemok parc. reg. „C“ č.  509/18 a 1749/49 k.ú. Močenok vo vlastníctve Obce Močenok,  podľa LV č. 2425,  za účelom:  objekt predajne je určený pre prevádzku základnej vybavenosti zabezpečujúcej potreby miestne bývajúceho obyvateľstva sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Projektovú dokumentáciu vypracoval SAN-HUMA´90, s.r.o. Ing. Ľubomír Holejšovský, autorizovaný architekt a Ing. arch. Vladimír Jarabica, autorizovaný architekt, Župné nám. 9, 949 01 Nitra.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top