Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.05.2023 08:24  //  aktualizácia: 29.05.2023 08:26  //  zobrazené: 211

VV: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - COOP Jednota - predajňa potravín, v rozsahu SO 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10 a 11)

COOP Jednota Nitra, s.d., IČO 00 168 874

so sídlom Ul. Štefánikova 77/54, 949 01 Nitra

Vec

- OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

_________________________________________________________________________

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

COOP Jednota Nitra, s.d., IČO 00 168 874, so sídlom Ul. Štefánikova 77/54, 949 01 Nitra (ďalej len „navrhovateľ“), podala na tunajšom úrade dňa 16.05.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby:

„COOP Jednota – predajňa potravín“

v rozsahu:

            SO 01 Objekt predajne potravín

            SO 02 Prístrešok pre separovaný odpad

            SO 03 Zrušenie plynovej prípojky

            SO 04 Vodovodná prípojka a areálový vodovod

SO 07 Elektrická prípojka nízkeho napätia

            SO 08 Telekomunikačná prípojka

            SO 10 Sadová úprava

            SO 11 Zemné sondy

na pozemkoch register „C“ parc. č. 535/1, 535/3, 536/3, 536/4, 1749/49, 1749/118, 509/17 katastrálne územie Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na umiestnenie stavby bolo Obcou Močenok vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OcUMOC-644/2023/914 zo dňa 21.02.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2023.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Objekt predajne potravín – ucelená stavebná časť vrátane technickej inštalácie s riešením vnútorného vybavenia predajne a skladov,

            SO 02 Prístrešok pre separovaný odpad – objekt prístrešku pre medziskládku separovaného odpadu z prevádzky predajne,

            SO 03 Zrušenie plynovej prípojky – odpojenie a zrušenie plynovej prípojky v trase pripojovacieho potrubia od regulačnej a plynomernej skrine po pripojenie na verejnú plynofikačnú sieť,

            SO 04 Vodovodná prípojka a areálový vodovod – zrušenie jestvujúcej vodovodnej prípojky a realizácia nového pripojenia objektu na vodovod vrátane osadenia novej vodomernej šachty a zostavy a pripojenie navrhovaného objektu na vodovod – areálový vodovod,

SO 07 Elektrická prípojka nízkeho napätia – pripojenie zemným káblom z novej TS umiestnenej vedľa jestvujúcej TS č. 17-046 a areálové pripojenie nabíjacej stanice elektromobilov,

            SO 08 Telekomunikačná prípojka – telekomunikačné pripojenie z verejného rozvodu s napojením z jestvujúcej pripojovacej skrinky na ulici Sv. Gorazda a areálovým vedením do objektu,

            SO 10 Sadová úprava – úprava nespevnenej plochy zahumusovaním, zatrávnením a výsadba nízkej zelene na nespevnenej,

            SO 11 Zemné sondy – 3 vrty pre systém tepelného čerpadla, primárny okruh tepelného čerpadla pre získavanie zemného tepla (chladu) zo zemných sond, v počte tri sondy – vrty s hĺbkou 140,0m a potrubné prepojenie do strojovne objektu.

Objekt predajne je určený pre prevádzku základnej vybavenosti zabezpečujúcej potreby miestne bývajúceho obyvateľstva. V objektu bude umiestnená účelová prevádzka predajne potravín COOP Jednota Nitra, s.d.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona

u p ú š ť a

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Stavebník v termíne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia doplní na tunajší úrad:

  • vyjadrenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A,  949 01 Nitra,
  • vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa podľa § 28 ods. vodného zákona,
  • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava k projektovej dokumentácii stavby,
  • vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
  • stavebné povolenie na stavebné objekty: SO 05 Splašková areálová kanalizácia a prípojka areálovej splaškovej kanalizácie, SO 06 Dažďová areálová kanalizácia,
  • stavebné povolenie na stavebný objekt SO 09 Komunikácie a spevnené plochy.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

                                                                                                 PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ……………………….                  Zvesené dňa: ……………………………..

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                        pečiatka a podpis

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa........................................................

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top