Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.03.2024 12:36  //  aktualizácia: 14.03.2024 12:36  //  zobrazené: 285

VV: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  - Martin Pútec

OBEC  MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-792/2024/1433

Ing.Eisellová/037 655 2826

13.03.2024

Martin Pútec a manž. Zuzana Pútec,

bytom Ul. Čingov č. 781/19, 951 31 Močenok

Vec

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Martin Pútec a manž. Zuzana Pútec, bytom Ul. Čingov č. 781/19, 951 31 Močenok, podali dňa 28.02.2024 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

 Rekonštrukcia bytu č. 4, Bytový dom ul. A.Hlinku 479/6, Močenok,

na pozemku parcela reg. „C“ č. 153/7 katastrálne územie Močenok,

v rozsahu:

 • Vytvorenie otvoru v murovanej nosnej stene hr. 300 mm, medzi kuchyňou a komorou. Stavebný otvor bude šírky 2150mm, výšky 2000mm.
 • Vybúranie nenosných priečok a domurovanie nových, čím sa zmení dispozícia bytu.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona

u p ú š ť a

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                  starosta obce

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 1. na internetovej stránke obce dňa .............................

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Oznámenie sa doručí:

verejnou vyhláškou účastníkom konania

 1. Martin Pútec, Čingov č. 479/6, 9561 31 Močenok
 2. Zuzana Pútec, Čingov č. 479/6, 951 31 Močenok
 3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul. Andreja Hlinku súp.č. 479, Močenok
 4. Ing. Janka Štubňová, Rumanová č. 311, 951 37 Rumanová
 5. Ján Holler, Štúrova č. 10, 968 01 Nová Baňa
 6. Anna Hauková, J.Dalloša č. 1352/34, 925 21 Sládkovičovo

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo - eletronicky

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

na vedomie

 1. Martin Pútec, Čingov č. 479/6, 9561 31 Močenok
 2. Zuzana Pútec, Čingov č. 479/6, 951 31 Močenok
 3. Anna Hauková, J.Dalloša č. 1352/34, 925 21 Sládkovičovo

k spisu

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top