Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.07.2023 14:49  //  aktualizácia: 28.07.2023 14:50  //  zobrazené: 151

VV: OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení stavby: „Prípojka VN a trafostanica 2x1600kVA“ - SENSUN, s.r.o.

SENSUN, s.r.o. IČO 52 099 636,

so sídlom Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec,

v zastúpení spoločnosťou LUKOPE STAV, s.r.o. IČO 50 580 141,

so sídlom Hájik č. 286/2, 951 78 Kolíňany

Vec

- OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

_________________________________________________________________________

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť SENSUN, s.r.o., IČO 52 099 636, so sídlom Mierová 4220/22C, 920 01 Hlohovec, v zastúpení spoločnosťou LUKOPE STAV, s.r.o., IČO 50 580 141, so sídlom Hájik č. 286/2, 951 78 Kolíňany, splnomocneným zástupcom (ďalej len „navrhovateľ“), podala na tunajšom úrade dňa 10.07.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Prípojka VN a trafostanica 2x1600kVA“

v rozsahu:

                        SO 01 Prípojka VN a trafostanica 2x1600kVA

na pozemkoch register „C“ parc. č. 6016/3, 6092/31, 6092/19, 6092/16, 6092/40, 6092/42, 6092/43, 6092/20, 6092/2, 6092/9 katastrálne územie Močenok a na pozemku register „E“ parc. č. 6016 katastrálne územie Močenok.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Predmetná stavba bude slúžiť na napojenie riešenej lokality. Z uvedeného dôvodu bude vybudovaná nová odberateľská trafostanica 2x1600kVA z jestvujúcej vzdušnej VN linku č. 1030. Nové káblové vedenie bude tvorené káblom typu 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 s označením VN linka č. 1031 v celkovej dĺžke cca 580m. Spoločne s novým káblom VN linky č. 1031 bude vedená rezervná chránička pre slaboprúdové vedenie HDPE ø40. VN linka č. 1031 bude ukončená  na káblových koncovkách poľa VN rozvádzača, umiestneného v novej distribučnej trafostanici. Kiosková transformačná stanica typu Haramia EH5 má samostatný priestor pre transformátor a samostatný priestor pre VN, NN a kompenzačný rozvádzač.

Obec Močenok, ako príslušný  stavebný úrad, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

n a r i a ď u j e

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 23.08.2023 o  09.00 h

so stretnutím v Obecnom úrade v Močenku v kancelárii stavebného úradu na 1. poschodí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h, Pia: 7,30 – 15,00 h a pri ústnom pojednávaní.

Navrhovateľ najneskôr pri ústnom pojednávaní doplní:

  • vyjadrenie SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26,
  • vyjadrenie Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211,
  • záväzné stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra,
  • záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa,
  • stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra,
  • súhlasné stanovisko vlastníkov pozemkov: Ing. Robert Konček a Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri  ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

Príloha: situácia

                                                                                                       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                   starosta obce

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.


Vyvesené dňa: ……………………….                  Zvesené dňa: ……………………………..

                                                                                  ……………………………………………

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top