Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2023 14:12  //  aktualizácia: 14.09.2023 14:13  //  zobrazené: 771

VV: Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodných stavieb - COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

V prílohe sa nachádza Verejná vyhláška 

Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodných stavieb
Popis konania / Účastníci konania
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD), Štefánikova 54 Nitra 949 01
Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
Ing. Bohuš Malík, Župné Námestie č. 9, 949 01 Nitra
Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich
Výrok
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
(ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD), Štefánikova 54 Nitra 949 01 IČO:
00 168 874
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 66 ods. 1 stavebného zákona
I. p o v o ľ u j e
u s k u t o č n e n i e v o d n ý c h s t a v i e b
SO.05 Splašková areálová kanalizácia:
SO.05.1 Prípojka splaškovej kanalizácie
SO.05.2 Areálová splašková kanalizácia
SO.05.3 Areálová tuková kanalizácia
SO.06 Dažďová areálová kanalizácia:
SO.06.1 Dažďová areálová kanalizácia
SO.06.2 Dažďová areálová kanalizácia cez ORL
ktoré sú súčasťou stavby: „COOP Jednota Nitra s.d. – predajňa potravín Močenok“,
umiestnených na pozemkoch:
parc. č.: 536/3, 536/4, 535/1, 535/3, 509/17, 1749/118 reg. C-KN vo vlastníctve stavebníka
LV č. 44
kat. úz.: Močenok,
charakter stavby: trvalá.
2 / 18
Účel vodnej stavby: Vodná stavba „SO.05 Splašková areálová kanalizácia“ bude slúžiť na odvádzanie splaškových
a tukových odpadových vôd z navrhovaného stavebného objektu predajne potravín do jestvujúcej splaškovej
kanalizácie obce Močenok. Účelom stavebného objektu „SO.06 Dažďová areálová kanalizácia“ bude odvádzanie
dažďových vôd zo strechy a zaolejovaných dažďových vôd zo spevnených plôch cez odlučovače ropných látok do
retenčných nádrží s regulovaným odtokom do vsakovacieho systému.

 

pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top