Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.08.2023 11:01  //  aktualizácia: 07.08.2023 11:03  //  zobrazené: 641

VV: Rozhodnutie - povolenie odstránenia stavieb - žiadateľ Tibor Holásek

 

Tibor Holásek,

bytom Ul. Hájska č. 1103/20, 951 31 Močenok

Vec

ŽIADOSŤ o povolenie odstránenia stavby  

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona,  preskúmal žiadosť, ktorú podal:

Tibor Holásek,

bytom Ul. Hájska č. 1103/20, 951 31 Močenok,

o povolenie odstránenia časť stavby mlynu a hospodárska budova v Ul. Mlynská v Močenku, na pozemkoch parc. reg. „E“ č. 943 a reg. „E“ č. 944 katastrálne územie Močenok, s účastníkmi konania pri ústnom pojednávaní dňa 26.05.2023.  

Na základe výsledkov vykonaného konania podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona

povoľuje  odstránenie  stavieb:

časť stavby MLYN súpisné č. 456, ktorá je umiestnená na pozemku parc. reg. „C“ č. 944/1 v Ul. Mlynská v Močenku a hospodárska budova bez súpiného čísla, ktorá je umiestnená na pozemku parc. reg. „C“ č. 942/5 k.ú. Močenok v Ul. Mlynská v Močenku.

za týchto podmienok :

  1. Odstránená bude časť stavby MLYN (jeho zadná časť s rozmermi 17m x 8,8m) a hospodárska budova (13m x 8,5m) – obidva prízemné, nepodpivničené objekty so sedlovou strechou, ktoré sú v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, sú vo veľmi zlom technickom stave, sú schátrané, rozpadajúce sa, môžu ohrozovať život a zdravie ľudí a nespĺňajú svoj účel a nie možné ich užívať – odstránené budú do 31.12.2024.
  2. Stavba MLYN je evidovaná na liste vlastníctva č. 4275, vlastníkom je žiadateľ a stavba hospodárska budova nie je  evidovaná na liste vlastníctva, vlastníkom pozemku na ktorom sa hospodárska budova nachádza je na základe LV č. 4275 žiadateľ. Obec Močenok po uskutočnení miestnej ohliadky vydal potvrdenie o existencii stavby - hospodárska budova, na pozemku parc. reg. „E“ č. 943 k.ú. Močenok. Stavba je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, je schátraná, môže ohrozovať život a zdravie ľudí, stavbu nie je možné užívať a nespĺňa svoj účel. Bola postavená pravdepodobne v čase keď sa staval mlyn ako jeho súčasť.
  3. Odstránenie stavieb bude vykonávané svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať: Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, Šaľa.
  4. Stavbu odstráni žiadateľ na vlastné náklady.
  5. Prípojky stavby na inžinierske siete sa pred odstraňovaním odborne odpoja a miesta odpojenia bezpečne zaistia.
  6. Pri prácach spojených s odstránením stavieb je potrebné dbať o to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a stabilita iných stavieb, aby neboli ohrozené životy a zdravie osôb, aby sa okolie odstraňovaných stavieb touto činnosťou a jej dôsledkami zbytočne a nadmieru neobťažovalo a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť.

Stavenisko bude zabezpečované v zmysle § 43i stavebného zákona. Žiadateľ zodpovedá za škody spôsobené jej odstraňovaním.

  1. So stavebným odpadom, vzniknutým odstránením stavieb, bude naložené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a s ním súvisiacimi platnými právnymi predpismi a zabezpečí sa splnenie podmienok vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2023/005370-002 zo dňa 10.07.2023. 
  2. Pri búracích prácach nebude poškodená existujúca zeleň.
  3. Stavebný odpad z odstraňovanej stavby bude odstraňovaný tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.

Odvážaním stavebného odpadu nesmú byť znečisťované komunikácie.

Po odstránení stavby  bude pozemok upravený a bude využitý ako dvor resp. na novú výstavbu.

  1. Búracie práce nebudú vykonávané výbušninami.

V priebehu konania námietky účastníkov konania neboli vznesené, pripomienky dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Pán Tibor Holásek, bytom Ul. Hájska č. 1103/20, 951 31 Močenok, podal dňa 17.04.2023 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie odstránenia stavieb: časť stavby „MLYN“ súpisné číslo 456, ktorá bola v čase podania žiadosti umiestnená na pozemku parc. reg. „E“ č. 944 k.ú. Močenok na základe LV č. 4275  a hospodárska budova v Ul. Mlynská v Močenku, umiestnená na pozemku parc. reg. „E“ č. 943 katastrálne územie Močenok. Stavba hospodárska budova nie je  evidovaná na liste vlastníctva, vlastníkom pozemku na ktorom sa hospodárska budova nachádza je na základe LV č. 4275 žiadateľ. Obec Močenok, stavebný úrad po uskutočnení miestnej ohliadky, dňa 26.05.2023 vydal potvrdenie o existencii stavby hospodárska budova, na pozemku parc. reg. „E“ č. 943 k.ú. Močenok. Stavba je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, je schátraná, môže ohrozovať život a zdravie ľudí, stavbu nie je možné užívať a nespĺňa svoj účel. Bola postavená pravdepodobne v čase keď sa staval mlyn ako jeho súčasť.

Oznámením, verejnou vyhláškou číslo OcUMOC-948/2023/5182 zo dňa 24.04.2023 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 26.05.2023. Oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom konania aj dotknutým orgánom včas. Na ústnom pojednávaní neboli predložené všetky doklady potrebné pre spoľahlivé posúdenie. Stavebný úrad výzvou č. OcUMOC-948/2023/6726 zo dňa 20.06.2023 vyzval žiadateľa, aby v lehote do 60 dní doplnil: vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým pri odstraňovaní stavieb.

Vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým pri odstraňovaní stavieb bolo doručené stavebnému úradu dňa 03.08.2023.

Stavebný úrad v konaní zistil, že odstránením stavieb - mlyn a hospodárska budova nie sú ohrozené verejné záujmy ani práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Žiadateľ predložil doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o povolení odstránenia stavby: technologický postup odstránenia stavby, vyhlásenie stavebného dozoru, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým pri odstraňovaní stavby a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavby sú fyzicky opotrebované, v zlom technickom stave, rozpadajú sa a ich oprava by bola nehospodárna a neúčelná.

Na základe listu vlastníctva č. 4275 zo dňa 04.08.2023 bolo zistené, že dňa 07.07.2023 došlo k zápisu geometrického plánu č. 212/2013 – GEA, s.r.o. zo dňa 22.07.2013 – R-148/2023, ktorým mlyn súpisné č. 456 je umiestnený na pozemku parc. reg. „C“ č. 944/1 v Ul. Mlynská v Močenku a hospodárska budova, je umiestnená na pozemku parc. reg. „C“ č. 942/5 k.ú. Močenok v Ul. Mlynská v Močenku. K zmene vlastníka stavby a pozemkov nedošlo.

V priebehu konania o odstránení stavby neboli vznesené námietky.

Z dôvodov vyššie uvedených bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok – Obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa ..................................................

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

                                                                                      

               PaedDr. Roman Urbánik                                                                         

                                       starosta obce

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top