Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.09.2023 10:47  //  aktualizácia: 08.09.2023 10:48  //  zobrazené: 814

VV: Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní (Hrašková, Hinterschusterová)

Mgr. Ivana Hrašková, bytom Ul. Domoviny č. 720/8A, 951 32 Horná Kráľová

a Eleonóra Hinterschusterová, bytom Štefániková č. 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

zastúpené Mgr. Barborou Marišovou, PhD., bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, splnomocnenou zástupkyňou

Vec

- Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní

___________________________________________________________________________

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba

Dvojdom SANDRA v Ul. Čingov v Močenku,

na pozemku parcela reg. „C“ č. 1080/18 katastrálne územie Močenok

v rozsahu:

SO 01 Stavebný objekt – dvojdom Sandra

SO 02 Spevnené plochy

SO 03 Elektrická prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 Vodovodná prípojka

 

 • samostatne stojaci, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s obytným podkrovím, so sedlovou strechou s vikiermi na oboch stranách strechy,
 • obe bytové jednotky rodinného dvojdomu majú identické miestnosti,
 • maximálne pôdorysné rozmery objektu budú 12,90m x 11,60m,
 • rodinný dvojdom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla, krytina vikiera bude z profilovaného plechu,
 • maximálna výška hrebeňa strechy bude 8,67m nad úrovňou podlahy ±0,00m,
 • dispozičné riešenie objektu je zrejmé z projektovej dokumentácie: 1. NP - zádverie, pracovňa, kúpeľňa, schodisko + chodba, obývacia izba s jedálňou, kuchyňa, zádverie, pracovňa, kúpeľňa, schodisko + chodba, obývacia izba s jedálňou, kuchyňa,
 • podkrovie – chodba, kúpeľňa, šatník, spálňa, 2 x detská izba, chodba, kúpeľňa, šatník, spálňa, 2 x detská izba,
 • parkovanie osobných automobilov bude zabezpečené na 6. kolmých parkovacích miestach pred dvojdomom na spevnenej ploche, spevnené plochy budú riešené betónovou zámkovou dlažbou a zatrávňovacou dlažbou,
 • objekt bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: vodovodnou, kanalizačnou a elektrickou.
 • objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody inžinierskych  sietí:
 • elektrická káblová prípojka - elektrická káblová prípojka bude realizovaná z existujúceho elektrického NN vzdušného vedenia, z podperného bodu č. 20 sa na poistkovú skriňu SPP 2 C IV P21 pripojí kábel skupinovej prípojky WL 00, káblom typu NAVY-J 4x25mm2, zo skrine na podpernom bode sa pripojí skupinový rozvádzač merania spotreby elektrickej energie 2RE, prípojka bude ukončená v elektromerovom rozvádzači 2RE, ktorý bude umiestnený verejne prístupnom mieste v oplotení,
 • vodovodná prípojka HDPE D 32 /1“/, dĺžky 20 m po vodomernú šachtu, bude napojená na jestvujúci verejný vodovod PVC DN 150 v Ul. Čingov, vodomerná šachta bude osadená 1,00 m za hranicou pozemku parc. č. 1080/18 kat. územie Močenok,
 • kanalizačná prípojka – PVC DN 150 dĺ. 11,0 metra (po revíznu kanalizačnú šachtu) do verejnej kanalizácie PVC DN 300 v ulici Čingov, revízna šachta min. DN 400 bude osadená 1,00 m za hranicou parcely č. 1080/18 kat. územie Močenok,
 • súčasťou stavby budú domové prípojky a inštalácie: zdravotechnika, ústredné kúrenie,

elektroinštalácia, bleskozvod a oplotenie,

 • zdrojom tepla bude 2 x elektrický závesný kotol a  doplnkové vykurovanie bude riešené 2 x krbovou vložkou umiestnenou v obývacej izbe a v obývacej izbe,
 • okolie stavby bude upravené, spevnené plochy a prístup k objektu dvojdomu bude zo zámkovej dlažby a zatrávňovacej dlažby, voľné plochy budú zatrávnené,

v Ul. Čingov v Močenku,  na pozemku parc. č. 1080/18 k.ú. Močenok, druh pozemku trvalý trávny porast vo vlastníctve stavebníčok podľa LV č. 7244, ako stavba trvalá na obytné účely dvoch rodín, sa podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e .

 

 

POKRAČOVANIE dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top