Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.06.2024 13:34  //  aktualizácia: 13.06.2024 13:46  //  zobrazené: 359

VV: Stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcia MK ul. Dekana Dúbravického, Močenok"

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

Vec

-  Žiadosť o stavebné povolenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

S T A V E B N É   P O V O L E N I E

                                                                                              

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 22.04.2024 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rekonštrukcia MK ul. Dekana Dúbravického, Močenok v Ul. Dekana Dúbravického v Močenku na pozemku parcela reg. „E“ č. 1747/1 katastrálne územie Močenok.

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posúdil žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona v stavebnom konaní postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba                                   

Rekonštrukcia MK ul. Dekana Dúbravického, Močenok

v Ul. Dekana Dúbravického v Močenku

na pozemku parcela reg. „E“ č. 1747/1 katastrálne územie Močenok

 

 

 

Pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top