Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.07.2023 12:40  //  aktualizácia: 25.07.2023 12:43  //  zobrazené: 1086

VV: Stavebné povolenie na stavbu „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka“

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
STAVEBNÉ POVOLENIE


Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, (ďalej len "stavebník") podala dňa 31.05.2023 žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní na stavbu:


„Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka“


(ďalej len „stavba“) na ul. M.R.Štefánika v Močenku, na pozemku register "C" parc. č. 113/2, 113/29, 113/30, 113/31, 127/2, 127/12, 127/13, 127/14 kat. územie Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.


Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaním s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ ) a rozhodol takto:


Stavba


„Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka“


(ďalej len „stavba“) na ul. M.R.Štefánika v Močenku, na pozemku register "C" parc. č. 113/2, 113/29, 113/30, 113/31, 127/2, 127/12, 127/13, 127/14 kat. územie Močenok, v rozsahu:


Hracie prvky a mobiliár:


1. Infotabuľa – pozostáva z agátových dosiek, dvoch stĺpov a striešky, tabuľa bude kotvená do betónu, plocha tabule bude 0,70 m x 0,55 m,
2. Lavička – pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov, rozmer lavičky bude 1,85 m x 0,40 m, lavička bude kotvená do betónu,
2
3. Smetný kôš – pozostáva z vyberateľnej plechovej nádoby, kovového rámu a agátových latiek, kôš bude kotvený do betónu,
4. Hojdačka Hniezdo – inkluzívny prvok, vzpery sú z agátových guľatín, sedadlo je certifikovaný prvok, rozmery hojdačky: 1010x1310mm, dopadová plocha bude tvorená súvislým hladkým gumovým povrchom, rozmery gumenej dopadovej plochy: 3,53m x 8m,
5. Kolotoč – inkluzívny prvok, s dopadovým gumeným povrchom, rozmery gumenej dopadovej plochy: 6,50 m x 6,50 m,
6. Pieskovisko Čln – pozostáva z agátových stĺpov, fošien, okolo bude spevnený povrch,
7. Reťazová hojdačka pre 4 deti - inkluzívny prvok, vzpery sú z agátových guľatín, sedadlo je certifikovaný prvok, dopadová plocha je zo štrku frakcie 4-8mm vo vrstve 300mm, rozmery dopadovej plochy: 8m x 8m,
8. Fitdráha – pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov, laná sú s oceľovým jadrom, dopadová plocha bude zo štrku vo vrstve 0,30 m, rozmery dopadovej plochy: 3,50 m x 4,10 m, (14,35 m2),
9. Loď Pinta - preliezka dvoma podestami a stožiarom z agátovej guľatiny a fošní a so šmýkalou,
10. Loď Nina – preliezka s dvoma podestami a stožiarmi z agátových guliačov a fošní, lezeckých sietí a so šmýkalou, dopadová plocha bude zo štrku, v hrúbke 0,30 m a v hrúbke 0,40 m, rozmery dopadovej plochy 14,70 m x 22,10 m (184 m2)
11. Altánok – tvorí ho jednoduchá drevená konštrukcia 6 agátových stĺpov a sedlovej strechy, altánok je bez stien, pozostáva z agátovej guľatiny, fošní, hranolov a stĺpov, strešná krytina je asfaltový šindel, rozmery 6,15m x 5,33m, pôdorysne má tvar šesťuholníka, stĺpy sú kotvené do jám a zabetónované, rozmery strechy altánku sú cca 6,20x5,3m, vybavenie altánku tvoria lavice s opierkami z agátového dreva,
- detské ihrisko bude napojené na komunikáciu novou spevnenou plochou, ktorá bude zo zámkovej dlažby,
na pozemku register "C" parc. č. 113/2, 113/29, 113/30, 113/31, 127/12, 127/13, 127/14 kat. územie Močenok, vo vlastníctve stavebníka na základe LV č. 2425, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 127/2 kat. územie Močenok, vo vlastníctve stavebníka na základe LV č. 2425, druh pozemku záhrada sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


p o v o ľ u j e.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. arch. Ivan Boháč, Teslová 32, 821 02 Bratislava.

 

POKRAČOVANIE DOKUMENTU SA NACHÁDZA V PRÍLOHE.

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top