Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.03.2024 07:35  //  aktualizácia: 18.03.2024 07:36  //  zobrazené: 275

Výbor Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku pozýva všetkých členov, vlastníkov spoločných nehnuteľností na valné zhromaždenie

Spolok Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku, 951 31  M o č e n o k

                                                                                            

Vec:  P O Z V Á N K A                                               V Močenku, dňa: 13.03.2024

     Výbor Spolku Urbárov a Želiarov, pozemkové spoločenstvo v Močenku pozýva všetkých členov, vlastníkov spoločných nehnuteľností na základe Čl. VIII, bod 1 platných stanov spolku na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2024 o 15,00 hod. v kinosále obce Močenok s nasledovným programom:

                                  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                                      2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

                                  3. Správa spolku za rok 2023

                                  4. Predloženie správy k ročnej účtovnej závierke spolku za rok      

                                     2023a jej schválenie

 

                                  5. Správa dozornej rady k hospodáreniu spolku a k účtovnej  

                                      závierke spolku za rok 2023

                                  6. Zmena stanov spolku v čl.III. bod 1

                         

                                  7. Voľba členov výboru a dozornej rady spolku

                                  8. Diskusia

                                  9. Návrh na uznesenie

                                  10. Záver

     V prípade, že sa na zasadnutí valného zhromaždenia dvakrát počas 30 minút nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov, výbor zvoláva mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, s tým istým programom ako bolo zvolané pôvodné zhromaždenie podľa Čl. VIII, bod 3 prijatých stanov spolku.

     Ak sa nemôžete zúčastniť na zasadnutí valného zhromaždenia, môžete na základe písomného splnomocnenia poveriť zastupovaním svojej osoby iného člena spolku a to aj s právom hlasovania.

                                                                                    Ing. Ernest  V e r e š

                                                                                           predseda spolku

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top