Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.08.2023 09:29  //  aktualizácia: 07.08.2023 09:35  //  zobrazené: 804

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (podľa § 140 Exekučného poriadku) - nehnuteľností vedených na LV č. 6371, Katastrálne územie: Močenok

VYHLÁŠKA O DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI
(podľa § 140 Exekučného poriadku)


Oznamujem, že dňa 10.8.2023 o 14.00 hod. v sídle exekútorského úradu na Komárňanskej 100 v Hurbanove sa bude konať dražba
nehnuteľností vedených na LV č. 6371, Katastrálne územie: Močenok


PARCELY registra „C" evidované na katastrálnej mape
Parcela č. 6908/22, Ostatná plocha o výmere 2297 m2
Parcela č. 6908/262, Ostatná plocha o výmere 2775 m2
Parcela č. 6908/263, Ostatná plocha o výmere 325 m2
Parcela č. 6908/267, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m2 - Administratívna budova s výrobnou halou so s.č. 1492
Parcela č. 6908/268, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2 - Administratívna budova s výrobnou halou so s.č. 1492
Parcela č. 698/269, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 989 m2 - Administratívna budova s výrobnou halou so s.č. 1492
Parcela č. 6908/279, Ostatná plocha o výmere 396 m2
Parcela č. 6908/280, Ostatná plocha o výmere 169 m2
Parcela č. 6908/281, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2
Parcela č. 6908/282, Ostatná plocha o výmere 144 m2
Parcela č. 6908/283, Ostatná plocha o výmere 534 m2
Parcela č. 6908/284, Ostatná plocha o výmere 2154 m2
Parcela č. 6908/287, Ostatná plocha o výmere 733 m2
Parcela č. 6908/288, Ostatná plocha o výmere 73 m2
Parcela č. 6908/289, Ostatná plocha o výmere 22 m2
Parcela č. 6908/319, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 641 m2 – Sklad s.č. 1493


Horeuvedená nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného z exekučného titulu A - DEMO, s.r.o., Topoľová 1, 951 31 Močenok, IČO: 36274321. Spol. podiel 1/1.


Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom je 971000,- EURO.


Výška dražobnej zábezpeky je 485500,- EURO.


Najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku je 971000,- EURO.
Závady neboli zistené žiadne, ich hodnota je 0,- EURO

Cena nehnuteľnosti


Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Viera Katonová, č. 31/2023 zo dňa 16.6.2023, vypracovaným v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.


Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Závady neboli zistené žiadne, ich hodnota je 0,- EURO

 

Výška dražobnej zábezpeky


Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora č. SK7802000000003157694251, vedený vo VUB, a. s., VS 11372022.
Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky.

Záujemca musí zloženie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázať najneskôr do začiatku dražby. Táto sa bude považovať za zloženú pripísaním na účet súdneho exekútora. Lehota vrátenia dražobnej zábezpeky záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom bude do 5 pracovných odo dňa konania dražby.


Podmienky dražby


Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou.


Spôsob zaplatenia najvyššieho podania


Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie, na účet súdneho exekútora č. SK7802000000003157694251, vedený vo VUB, a. s., VS 11372022. V prípade ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa udelenia príklepu celá suma zloženej zábezpeky prepadá v prospech exekučného konania ako pokuta za zmarenie exekučnej dražby.


Závady,
ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie


Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na
najvyššie podanie či iné závady neboli súdnym exekútorom alebo znalcom zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €.


Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi


Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe
prítomný. O námietkach rozhoduje súd.


Vyzývam


1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu
spisov.
2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať.
3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný.


Upozornenie


Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.


Ohliadka nehnuteľnosti


Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 8.8.2023 o 9.00 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza/toto miesto je verejne dostupné/, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku oznámeného emailom na euhurbanovo@euhurbanovo.sk
3 pracovné dni pred konaním ohliadky, pozemok je verejne prístupný. Záujemcom je možné zaslať znalecké posudky vo forme PDF na email. Originály posudkov sú dostupné u exekútora k nahliadnutiu. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil
záujemcom obhliadku.

 

V Hurbanove 28.6.2023

 

JUDr. Balaško Peter
súdny exekútor

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top