Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.03.2023 10:27  //  aktualizácia: 10.03.2023 10:28  //  zobrazené: 736

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027“  -  informovanie verejnosti

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP2-2023/003354-210

08.03.2023

OcUMOC-476/2023/1149

Flammichová

037/6552825

10.03.2022

 

Vec: Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027“  -  informovanie verejnosti

Dňa 09.03.2023 sme obdržali z Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja ma roky 2021-2027“.

V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu je zverejnené  na webovom sídle obce: www.mocenok.sk

Do dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie v klientskom centre Obecného úradu Močenok počas úradných hodín.

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top