Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.01.2023 07:39  //  aktualizácia: 24.01.2023 07:41  //  zobrazené: 542

Zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia: prevádzka – „Čpavok 2“, navrhovateľ Duslo, a.s.

Duslo, a.s., IČO 35 826 487

so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

prevádzka – „Čpavok 2“

Vec 

- zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia

Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, nám bolo doručené právoplatné integrované povolenie č. 9834-41652/2022/Kro/370210707/Z15-SP zo dňa 05. 12. 2022 pre prevádzku „Čpavok 2“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 28. 12. 2022 nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

....................................................................

                                                                                  

 

              odtlačok úradnej pečiatky

                                                                                                a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top